Spoluhlásky | 2.ročník

Rozlišovanie tvrdých a mäkkých spoluhlások

Spoluhlásky

Cieľ

 • Rozvoj sluchového rozlišovania mäkkého a tvrdého vyslovovania slabík.
 • Osvojovanie gramatických pravidiel písania i, y v slovách.

Obsahový štandard

 • Mäkké spoluhlásky.
 • Výslovnosť a písanie i/í po mäkkých spoluhláskach v koreni domácich slov.
 • Tvrdé spoluhlásky.
 • Výslovnosť a písanie y/ý po tvrdých spoluhláskach v koreni domácich slov.

Výkonový štandard

 • Žiak správne vyslovuje mäkké spoluhlásky a vníma výslovnosť mäkkých spoluhlások.
 • Žiak prostredníctvom pravopisných cvičení verbalizuje a rozoznáva mäkké spoluhlásky.
 • Žiak správne vyslovuje tvrdé spoluhlásky.
 • Žiak v sluchovo-artikulačných cvičeniach rozoznáva mäkké a tvrdé spoluhlásky.
 • Žiak získava zručnosť pri písaní i/ í a y/ý v slovách, ktoré obsahujú tvrdé a mäkké spoluhlásky.

Metodické pokyny

 • Pri nácviku spájať zrakové a sluchové vnímanie s hmatom (využitie tvrdých a mäkkých kociek). Žiak pri opakovaní slova stláča príslušnú kocku.
 • Úlohy sú tvorené formou jednoduchých doplňovačiek. Ťažšie úlohy sú zamerané aj na porozumenie prečítaného, rozvoj slovnej zásoby.
 • Žiak pri pravopisných cvičeniach môže využívať tvrdé a mäkké karty so slabikami: di — dy, ti — ty, ni — ny, li — ly.

Zadanie 1.

Zakrúžkuj mäkké spoluhlásky žltou a tvrdé modrou farbičkou, potom napíš iba mäkké spoluhlásky.

Zadanie 2.

Vypíš slová, v ktorých sú mäkké spoluhlásky.

Zadanie 3.

Napíš, čo je na obrázkoch. Tvrdé spoluhlásky vyfarbi modrou a mäkké žltou farbičkou.

Stiahnite si dokument