1 príspevok / 0 nový
Nina Racekova
Študijné voľno

Dobrý deň pani Pavlíková,
prosím Vás potrebujem ozrejmiť nárok na poskytnutie pracovného voľna s náhradou funkčného platu pri účasti na kontinuálnom vzdelávaní pedagogického zamestnanca.
Od februára 2016 mám pracovnú zmluvu v ZŠ na dobu určitú(zastupovanie počas RD a materskej dovolenky)- vyučujem ANJ na 2. stupni ZŠ. Zaradená som ako nekvalifikovaný pedagodický zamestnanec.
Mám ukončené magisterské štúdium na UKF v Nitre, štud. odbor Anglický jazyk v odbornej komunikácii, a štátne skúšky z Lingvistiky a Kultúry anglofónnych krajín. Keďže moje štúdium bolo nepedagogického smeru, rozhodla som sa , že si doplním kvalifikačný predpoklad doplňujúcim pedagogickým štúdiom, na ktoré som bola prijatá v škol. roku 2016/2017. So svojim zamestnávateľom nemám podpísanú žiadnu dohodu ohľadne štúdia DPŠ. Harmonogram štúdia DPŠ je zostavený aj na pracovné dni- teda budem potrebovať voľno z práce. Mám za to ,že DPŠ je kvalifikačným vzdelávaním(§41), a teda zmysle § 35 zákona 317/2009 Z.Z.patrí do kontinuálneho vzdelávania.
Moja otázka znie:
Mám v zmysle § 54 ods.1.)písm a) zákona 317/2009 Z.z. nárok na poskytnutie pracovného voľna s náhradou funkčného platu v rozsahu 5 prac. dní v kalendárnom roku na účasť na kontinuálnom vzdelávaní??
Pretože môj zamestnávateľ tvrdí, že nárok na prac. voľno s náhradou fukč. platu nemám, lebo si kvalifikáciu dopĺňam z osobného podnetu a nie na žiadosť školy.