Svetový deň prvej pomoci

Dobrý deň,

pred niekoľkými dňami (12.9.) prebehol svetový deň prvej pomoci. Jeho iniciátorom je Medzinárodná federácia spoločnosti Červeného kríža a Červeného polmesiaca, spomína sa od roku 2003 s cieľom zvýšenia povedomia verejnosti o významnej úlohe prvej pomoci. Čo myslíte podarilo sa to? Má prvá predlekárska pomoc takú pozornosť a spoločnosť sa jej venuje v takej miere, ako je pre nás dôležitá?

Pripravili sme si pre vás pracovné listy, ktoré vám ju priblížia z rôznych uhlov pohľadu.

Na úvod nového školského zaželajme, aby sme zásady predlekárskej prvej pomoci potrebovali využívať čo možno najmenej.

Biológia - Vedeli ste že ...

Len 5 až 10 % obyvateľov krajín strednej Európy dokáže podať prvú pomoc?

V roku 2011 absolvovali ambulancie záchrannej zdravotnej služby na Slovensku 445 tisíc výjazdov a ich priemerný čas sa pohybuje medzi 11 – 20 minútami. O živote zranených často rozhodujú sekundy, preto je na nás, aby sme vedeli pomôcť do príchodu profesionálov rýchlo a správne. Máme k dispozícii operátorov na linkách 155 a 112, ale to, ako sa zachováme je len a len na nás...

Človek a jeho telo

   Spoločenstvá organizmov

Cieľom je rozvíjať kompetencie v oblasti prírodných vied, konkrétne:

  Ovládať zásady predlekárskej prvej pomoci.

Stiahnite si dokument

Fyzika - Úrazy elektrickým prúdom

Môžu vzniknúť pri styku človeka s elektrickým zariadení alebo pri priblížení sa k živým častiam elektrických zariadení na vzdialenosť, ktorá je menšia ako normou stanovená bezpečná vzdialenosť. Prejavy úrazov elektrickým prúdom sú rôzne. Poškodenie zdravia, ktoré je okamžite vidieť sú – kŕče svalov, otvorené rany, popáleniny, zastavenie dýchania, zastavenie činnosti srdca, šok až smrť. Niektoré úrazy elektrickou energiou sa prejavia po istom čase, napr. porušenie nervovej sústavy, poruchy srdcového rytmu a pod.

Bezpečnosťou pri manipulácii s elektrospotrebičmi sa budeme zaoberať aj v pracovnom liste.

Tematický celok:

  Magnetické a elektrické javy. Elektrický obvod.

Cieľom je rozvíjať kompetencie v oblasti prírodných vied, konkrétne:

  Rešpektovať pravidlá bezpečnosti pri práci s elektrickými spotrebičmi a pravidlá ochrany pred bleskom.

Stiahnite si dokument

Chémia - Prvá pomoc pri tráviacich ťažkostiach

Trávenie je chemické štiepenie vysokomolekulových látok v potrave na jednoduché – nízkomolekulové látky. Prebieha v jednotlivých častiach tráviacej sústavy za účasti enzýmov a vody. Jej hlavnou funkciou je prijímanie potravy, jej mechanické spracovanie, chemický rozklad živín a ich prevedenie do krvi alebo lymfy. Problémy s trávením môžu nastať v prípade nedostatku niektorého z enzýmov.
Pripravili sme si pre vás pracovný list – dozviete sa, ako na tráviace ťažkosti

Tematický celok

   Zlúčeniny uhlíka

Cieľom je rozvíjať kompetencie v oblasti prírodných vied, konkrétne:

  Rozlíšiť organické a anorganické látky
  Poznať základné vlastnosti a funkcie vybraných prírodných látok
  Vyhľadávať v dostupných zdrojoch poznatky o použití rôznych látok v priemysle, poľnohospodárstve a v živote z hľadiska významu pre človeka, vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie

Stiahnite si dokument

Matematika - Prvá lekárnička

Prvá lekárnička bola vytvorená spoločnosťou Johnson&Johnson v roku 1888. Bola určená pre rušňovodičov amerických železníc v období ich budovania. Zranenia medzi robotníkmi boli na dennom poriadku a najbližšia nemocnica bola vzdialená na hodiny a niekedy aj dni cesty. Zakladateľ spoločnosti Wood Johnson sa o problémoch železničiarov dozvedel na jednej zo svojich ciest a rozhodol sa produkty baliť do pevných kovových škatúľ, tak sa nezničili a zároveň mohli byť neustále k dispozícii.

Ako je to s lekárničkou doma? Máme ju v pohotovosti? Čo používame najčastejšie? V pracovnom liste sa dozviete, čo by mala domáca lekárnička obsahovať. A pripravili sme si pre vás aj jednoduchú úlohu.

Tematický celok:

   Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické matematické myslenie

Cieľom je rozvíjať kompetencie v oblasti prírodných vied, konkrétne:

  Vyriešiť jednoduché slovné úlohy, v ktorých sa vyskytujú ako podnet dáta
  Prečítať údaje z tabuľky alebo z textu zhromaždiť ich, roztriediť a usporiadať.

Medzipredmetové vzťahy:

   Biológia: Prvá pomoc

Stiahnite si dokument

Prírodoveda - Prvá pomoc kedysi...

Vznik pravidiel prvej pomoci súvisí s rozvojom techník oživovania. Existuje písomná zmienka o „Spoločnosti pre záchranu topiacich sa“ v Amsterdame v roku 1772. Bola inšpiráciou aj pre iné mestá ako Paríž (Zariadenie mesta Paríža na záchranu utopených z roku 1772) alebo Londýn, kde dodnes existuje Royal Human Society of London, založená v roku 1774. Tieto spoločnosti sa zameriavali na záchranu topiacich sa, neskôr na otrávených uhoľným plynom alebo ranených.

Aj my sa zameriame podobne v pracovnom liste s krížovkou.

Tematický celok:

  Človek

Cieľom je rozvíjať kompetencie v oblasti prírodných vied, konkrétne:

  poznať základné časti ľudského tela a ich význam

Stiahnite si dokument

Prierezová téma - Ochrana života a zdravia

...aby ste obsah učiva vedeli zakomponovať do svojich tematických výchovno-vzdelávacích plánov jednotlivých predmetov

  Pracovné zošity pre prvý aj druhý stupeň ZŠ

  Pracovné zošity pre prvý aj druhý stupeň ZŠ

  Odborná publikácia pre učiteľov s tipmi, ako učiť prierezovú tému vo svojom predmete

☛ www.raabe.sk/ochrana-zivota-a-zdravia ☚