Tunel – marec 2015

Pekný deň.

Vedeli ste o tom, že práve 13. 3. bol daný do prevádzky najdlhší tunel na svete? Nachádza sa v Japonsku. Onedlho ho predbehne jeden náš európsky, pod Alpami je už vykopaný, treba ho len upraviť na potreby železničnej dopravy. Pôjdete sa ním previesť? Pripravili sme pre vás rôznorodé úlohy, ktoré sú tunelmi prepojené. Tak poďte s nami beztrestne „tunelovať.“

V apríli sa môžete tešiť na hodinu ornitológie :)

Biológia – „Tunelovanie“ životného prostredia

Národná diaľničná spoločnosť už niekoľko rokov pripravuje projekt tunela popod Malé Karpaty s názvom „Diaľnica D4 Ivanka pri Dunaji – Stupava. Ako sa skončilo hodnotenie vplyvu projektu na životné prostredie? Zatiaľ nie veľmi lichotivo, ľudia stavbou prídu o svoje vinohrady, zvýši sa hlučnosť, cestovanie pre obyvateľov bude, paradoxne, sťažené a nebude možné realizovať tak potrebný projekt cyklotrasy na hrádzu Šúrskeho kanála. Aspoň takto vyznelo skúmanie pred pár rokmi. V akom štádiu je navrhovaný tunel dnes? Skúste si to zistiť :)

Ako je to s tunelmi v iných oblastiach? Pripravili sme pre vás pracovný list zameraný na hodnotenie vplyvu stavby tunelov na životné prostredie.

Tematický celok:

 • Životné prostredie organizmov a človeka.

Cieľom je rozvíjať kompetencie v oblasti prírodných vied, konkrétne:

 • Charakterizovať životné prostredie človeka.
 • Uviesť príklady prírodnej, umelej a sociálnej zložky prostredia.
 • Uviesť príklad vplyvu znečistenej vody, pôdy, ovzdušia na život organizmov a človeka.
 • Poznať príčiny znečisťovania vody, pôdy a ovzdušia.
 • Uviesť príklady nepriaznivého vplyvu na životné prostredie.

Medzipredmetové vzťahy a prierezové témy:
Chémia. Fyzika. Geografia. Technika. Environmentálna výchova
Osobnostný a sociálny rozvoj

Stiahnite si dokument

Fyzika – Švajčiarsky zázrak

Viac ako štrnásť rokov bojovali najlepší inžinieri a stavbári Švajčiarska s tvrdou alpskou skalou. Výsledkom ich snaženia je Gotthardský tunel, ktorý je s dĺžkou 57 kilometrom najdlhším na svete. Plánuje sa, že už o dva doky by ním mohli premávať nákladné aj osobné vlaky, ktoré odľahčia alpské cesty a umožnia rýchlejšie vlakové prepojenie európskych štátov.

Pripravili sme pre vás pracovný list plný tunelových výpočtov, spoločne si odpovieme na otázku, ako dlho pôjde vlak tunelom.

Tematický celok:

 • Priemerná rýchlosť
 • Jednotky rýchlosti
 • Jednotky dĺžky
 • Jednotky času

Cieľom je rozvíjať kompetencie v oblasti prírodných vied, konkrétne:

 • Riešiť výpočtové úlohy s využitím vzťahov na rovnomerný pohyb.

Medzipredmetové vzťahy a prierezové témy:
Matematika: Kontextové a podnetové úlohy. Premena jednotiek.
Osobnostný a sociálny rozvoj

Stiahnite si dokument

Chémia – Filtrácia vzduchu v tuneli

Systém vetrania a filtrácie vzduchu je jednou z najdôležitejších súčastí technologického vybavenia cestných tunelov. Ovplyvňuje spoľahlivú a bezpečnú prácu pri bežnej premávke aj pri vzniku požiaru. Zvolený systém vetrania a jeho koncepcia ovplyvňujú energetickú náročnosť tunela.

Pôvodne sme si chceli pre vás pripraviť experiment zameraný na filtráciu vzduchu, ten však nie je dostatočne názorný. Z tohto dôvodu sme vzduch zamenili za vodu a nech sa páči – filtračná čistička v priloženom pracovnom liste.

Tematický celok:

 • Zmesi a chemicky čisté látky
 • Látky nevyhnutné pre život: voda a vzduch

Cieľom je rozvíjať kompetencie v oblasti prírodných vied, konkrétne:

 • Uviesť príklady látok rozpustných a nerozpustných vo vode.
 • Poznať základné metódy oddeľovania zložiek zmesí.
 • Chápať význam vody pre život človeka, zvierat a rastlín.
 • Poznať možnosti úpravy a čistenia vôd i dôsledky znečistenia.

Medzipredmetové vzťahy a prierezové témy:
Fyzika: Tiaž. Vlastnosti kvapalných látok
Environmentálna výchova
Osobnostný a sociálny rozvoj

Stiahnite si dokument

Matematika – Matematika tunelov

Vedeli ste, že momentálne najväčší tunel je postavený v Japonsku? Volá sa Seikan, jazdí v ňom železnica a spája ostrovy Honšú a Hokkaidó. Je dlhý viac ako 53 kilometrov. Takmer polovica jeho dĺžky sa nachádza pod morským dnom, na najhlbšom mieste je pod ním až 240 metrov.

Pripravili sme pre vás pracovný list plný tunelov a premien jednotiek dĺžky.

Tematický celok:

 • Jednotky dĺžky

Cieľom je rozvíjať kompetencie v oblasti prírodných vied, konkrétne:

 • Správne premieňať jednotky dĺžky.

Medzipredmetové vzťahy a prierezové témy:
Fyzika: Premena jednotiek dĺžky
Osobnostný a sociálny rozvoj

Stiahnite si dokument

Prírodoveda – Triedenie hornín

Pred razením každého tunela je nevyhnutné preskúmať horninové prostredie. Prvé triedenie hornín zaviedol ruský vedec M. M. Protodjakov. Pracoval v Sankt Peterburgu a svoje triedenie publikoval v roku 1911. Zohľadnil nielen pevnosť horniny, ale aj to, ako sa správa, či je sypká, súdržná alebo pevná.

Pre vás sme pripravili pracovný list, v ktorom budete skúmať horniny ako skutoční vedci.

Tematický celok:

Skúmame neživú prírodu

Cieľom je rozvíjať kompetencie v oblasti prírodných vied, konkrétne:

Žiak cielene skúma rôzne druhy hornín a vyslovuje závery o ich vlastnostiach.
Vie zhodnotiť, že ide o tvrdé kamene, tak, že sa pokúša urobiť úlomkom kameňa do skla ryhu.
Detailne skúma štruktúru kameňa.
Pozoruje a vyvodzuje závery zo správania kameňov v octe.

Medzipredmetové vzťahy a prierezové témy:
Vlastiveda
Osobnostný a sociálny rozvoj

Stiahnite si dokument

Odporúčame: DIDAKTIKA MATEMATIKY I., DIDAKTIKA MATEMATIKY II.

Didaktika matematiky

Známi britskí autori Anne a Len Frobisherovci zdôrazňujú vo svojej knihe potrebu zmeny postojov žiakov k matematike a možno aj zmeny postoja k matematike u učiteľa. Vychádzajú z toho, že matematika nemá byť len o uvažovaní typu "buď - alebo". Sú presvedčení o tom, že učiteľ by mal hľadať prístup, ktorý mu vyhovuje najviac a v neposlednom rade, ktorý vyhovuje jeho žiakom.

Didaktika je o skúmaní matematických problémov a o tom, ako tieto problémy zapojiť do prirodzeného procesu učenia sa žiakov. Viac informácií.