4 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Marika07
Učiteľka MŠ - Kvalifikačné predpoklady

Dobrý deň, môžeme do zamestnania prijať učiteľku MŠ, ak má ukočenú VŠ 1. stupňa v študijnom programe predškolská a elementárna pedagogika sociálne znevýhodnených skupín?

Ďakujem za odpoveď

Maria Pavlikova
Učiteľka MŠ - kvalifikačné predpoklady

Kvalifikačné predpoklady pre učiteľky materskej školy sú uvedené vo vyhláške MŠ SR č. 437/2009 Z. z., príloha č. 1, časť I. Vzdelanie, ktoré uvádzate tam ako plnenie kvalifikačných predpokladov uvedené nie je, ale podľa môjho názoru toto vzdelanie by sa mohlo prirovnať ku vzdelaniu, ktoré je uvedené v časti I, písm. A v bode 6. V tom prípade by bola učiteľka kvalifikovaná. Ak nezískala pedagogickú prax, zaradíte ju do kariérového stupňa začínajúca učiteľka materskej školy so zaradením do 8. platovej triedy a po ukončení adaptačného vzdelávania do 9. platovej triedy ako samostatnú učiteľku materskej školy.

Marika07
Učiteľka MŠ - zaradenie do platovej triedy

Ďakujem za odpoveď. Ešte mám jednu otázku. Ako máme zaradiť učiteľku MŠ, ktorá má strednú pedagogickú školu a VŠ učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov - odbor náboženská výchova-etická výchova. Nie je to jej prvé zamestnanie, predtým učila náboženstvo na ZŠ. Mám ju zaradiť ako kvalifikovanú učiteľku MŠ do 8. platovej triedy, či ju mám zaradiť do 9. triedy ako nekvalifikovanú, keďže má inú VŠ ako požadovanú? Ďakujem

Maria Pavlikova
Učiteľka MŠ - zaradenie do platovej triedy

Vaša pani učiteľka je kvalifikovaná na úrovni úplného stredného odborného vzdelania, teda je samostatná učiteľka materskej školy. Vzhľadom k tomu, že vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa má iné ako požadované vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z. z. zaradíte do ju 9. platovej triedy.