2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Anonymous
udelenie kreditov za vzdelávanie

Dobry den, poprosim Vas o odpoved. 20.9.2008 som zacala 5 semestralne rozsirujuce studium geografie,ktore ukoncim 2011. Zmenou zakona sa za taketo studium uz maju pridelovat kredity (http://www.skolskyportal.sk/clanky/za-ktore-vzdelavacie-podujatie-mozno-...)

Ked som sa na tuto skutocnost informovala, dostala som odpoved : "v pripade rozsirujuceho studia a kvalifikacneho vzdelavania ide o dva rozne typy vzdelavania, ktore boli akreditovane podla roznych zakonov a aj akreditacia je odlisna. Dobiehajuce rozsirujuce studium bolo akreditovane v zmysle zakona o vysokych skolach, pravo vykonavat taketo vzdelavanie vyplyvalo z platnej akreditacie ucitelstva daneho predmetu. Osvedcenia boli dodatkom k vysokoskolskemu diplomu.

Kvalifikacne vzdelavanie je akreditovane podla zakona o pedagogickych zamestnancoch, akreditaciu nevydava AK, ale akreditacna rada pri MS SR a tak to, co sme dali akreditovat, nie je celkom to iste, co sme poskytovali doteraz." Prosim Vas preto o odpoved, ci za toto vzdelavanie kredity maju byt pridelene, nakolko su splnene obidve poziadavky (studium zacate 20.9.2008 a vzdelavaci program je akreditovany) alebo o tom rozhoduje iba ludsky faktor? Dakujem

raabe
odpoveď

Zastávam názor, že na túto otázku treba zodpovedať komplexne. V prvom rade si treba povedať, že tento druh štúdia bol ustanovením § 9 ods. 1 písm. d) vyhlášky MŠ SR č. 41/1996 Z. z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických pracovníkov v znení neskorších predpisov, považovaný za náhradu vtedajšej I. kvalifikačnej skúšky.

S poukázaním na túto skutočnosť môžeme tvrdiť, že sa teda na pýtajúcu sa vzťahuje ustanovenie § 61 ods. 11 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktoré hovorí, že citujem:
„(11) Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov, ktoré sa podľa doterajších predpisov uznávalo ako náhrada I. kvalifikačnej skúšky alebo II. kvalifikačnej skúšky a ktoré sa ukončí po 1. novembri 2009, sa uznáva ako vykonanie prvej atestácie alebo druhej atestácie.“

Z uvedeného vyplýva, že ak pýtajúca sa úspešne toto vzdelávanie skončí v roku 2011 a bude spĺňať aj ďalšiu podmienku, ktorú ustanovovala citovaná vyhláška, t.j. bude mať päť rokov pedagogickej praxe, zaradí zamestnávateľ menovanú do kariérového stupňa „učiteľ s prvou atestáciou“.

Toto možno použiť samozrejme len v tom prípade, ak pýtajúca sa v tomto kariérovom stupni zaradené ešte nie je. Pýtajúca položila otázku, či môže za toto vzdelávanie dostať kredity.

Touto otázkou sa zamestnávateľ môže zaoberať až po zodpovedaní si na prvú časť mojej odpovede, teda, či pani učiteľka nevyužila absolvovanie rozširujúceho štúdia na získanie I. atestácie. Ak nie, je možné uvažovať o kreditoch.

Citovaný zákon v ustanovení § 47 ods. 1 písm. a) hovorí, že citujem: „(1) Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec získa kredity za absolvované akreditované programy kontinuálneho vzdelávania podľa § 35 ods. 4 písm. b) až d) pre príslušnú kategóriu, podkategóriu alebo kariérovú pozíciu a za absolvované akreditované programy kvalifikačného vzdelávania podľa § 8 ods. 1 písm. c),“

Keďže ustanovenie § 41 ods. 1 s poukázaním na § 8 ods. 1 hovorí, že takéto vzdelávanie je kvalifikačným vzdelávaním a ustanovenie § 8 ods. 1 písm. c) hovorí, že ide o kvalifikačné vzdelávanie na získanie kvalifikačných predpokladov v oblasti ďalšieho študijného odboru alebo vyučovacieho predmetu, je možné za absolvovanie tohto štúdia získať kredity.

Tu je však treba zdôrazniť, že sa poskytovateľ musí uchádzať o akreditáciu tohto programu aj podľa zákona č. 317/2009 Z. z., čo v tomto prípade znamená len to, že Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR na základe dĺžky a náročnosti spôsobu ukončenia štúdia v zmysle vyhlášky č. 445/2009 Z. z. o kontinuálnom vzdelávaní, kreditoch a atestáciách pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov rozhodne o akreditácii, pridelí akreditačné číslo a hlavne pridelí počet kreditov, ktorý bude poskytovateľ kontinuálneho vzdelávania uvádzať na osvedčení o absolvovaní tohto vzdelávania, ktoré vydá v súlade so smernicou MŠ SR č. Smernica č. 7/2010-Rz 11. februára 2010, ktorou sa vydávajú vzory tlačív, na ktorých sa vydávajú osvedčenia o ukončení kontinuálneho vzdelávania a atestáciách pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Ak však poskytovateľ o takúto akreditáciu nepožiadal, nie je oprávnený takéto osvedčenie vydať, čím sa stane, že absolvent kredity nezískava.

Odpovedal: Mgr. Zdenko Krajčír