2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
adazus
Usmernenie k zaradeniu do platovej triedy

Dobrý deň,

chcela by som Vás poprosiť o usmernenie pri zaradení učiteľa do platovej triedy.
Zamestnanec pracuje v našej škole ako učiteľ hudobného odboru – vyučuje hru na klavíri a hudobný predmet Hudba a počítač. Absolvoval bakalárske štúdium na Žilinskej univerzite v Žiline, Fakultu humanitných vied, Študijný odbor Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov, študijný program Učiteľstvo hudobného umenia – spev, kde absolvoval aj predmety Obligátny klávesový nástroj (klavír).

Podľa prílohy č. 17 Vyhlášky č. 173/2023 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov však pri študijnom odbore zameranom na spev a učiteľstvo hudobnej výchovy nie je uvedený predmet Hra na klavíri, ktorý môže absolvent vyučovať v hudobnom odbore základnej umeleckej školy.

Nakoľko však nevyučuje spev, ani hudobnú náuku, vyučuje hru na klavíri, nevieme posúdiť, či je kvalifikovaný v danom odbore Hry na klavíri a či absolvovanie predmetu Obligátny klávesový nástroj postačuje na kvalifikačný predpoklad pre výučbu Hry na klavíri.

Preto by som Vás chcela poprosiť o usmernenie, do ktorej platovej triedy zaradiť daného učiteľa.

Ďakujem.

Maria Pavlikova
Usmernenie k zaradeniu do platovej triedy

Dobrý deň,
kvalifikačné predpoklady pre učiteľov základnej umeleckej školy, prípadne konzervatória sú uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 173/2023 Z. z., príloha č. 1, 1. diel, IV. časť a V. časť. Neviem, o akého učiteľa sa jedná, musíte si ho vyhľadať. Kvalifikačné predpoklady nie sú uvedené v prílohe č. 17.