7 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Jana Očkajová
Úväzok

Dobrý deň, prosila by som o informáciu ohľadom dopĺňania úväzku učiteľa 1. stupňa.

Pracujem v základnej škole na prvom stupni a v budúcom školskom roku mi chýbajú do úväzku 2 vyučovacie hodiny. Viem, že by som mohla učiť výchovné predmety na II.stupni, ale tie dostanú kolegovia z II. stupňa, ktorí na ne nemajú kvalifikáciu, no sú napr. tried. učitelia v danej triede. Vedenie školy našlo riešenie v dopĺňaní úväzku v školskom klube. Avšak miesto dvoch 45 minútových hodín musím odviesť tri 60 minútové hodiny. Je to správny postup?

Ďakujem.

Anonymous
Úväzok ...

Áno, je to správny postup a je v súlade s Nariadením vládd Slovenskej republiky č. 422/2009 Z. z., ktorým sa ustanovuje rozsah priamej vyučovacej činnosti a priamej výchovnej činnosti pedagogických zamestnancov.

Vo vyššie citovanom nariadení vlády sa hovorí v ustanovení:
- § 2 ods. 3: Hodina priamej vyučovacej činnosti v materskej škole trvá 60minút. Hodina priamej výchovnej činnosti v školskom klube detí, školskom stredisku záujmovej činnosti, školskom internáte, centre voľného času, škole v prírode alebo v špeciálnych výchovných zariadeniach trvá 60 minút.
- § 5 ods. 2: Základný úväzok učiteľa základnej školy, základnej školy s materskou školou, základnej školy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením, základnej školy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením s materskou školou sa môže doplniť priamou výchovnou činnosťou v školskom klube detí alebo v školskom stredisku záujmovej činnosti, ktoré je súčasťou školy, ak nie je možné základný úväzok splniť priamou vyučovacou činnosťou v škole. Tri hodiny priamej výchovnej činnosti v školskom klube detí alebo školskom stredisku záujmovej činnosti sa počítajú ako dve hodiny priamej vyučovacej činnosti v škole.

vladofilip
Poprosil by som tiež o podobnú informáciu.

Pracujem v základnej škole na druhom stupni.Mám aprobáciu fyzika, pracovne vyučovanie a doplnenú špeciálnu pedagogiku. Riaditeľka mi nechce dať učiť v špeciánej triede 10 hodín , aby som klesol platovo, lebo vraj chce šetriť.Učím pravdaže fyziku a pracovne vyučovanie. Chcem sa spýtať môže ma takto diskriminovať ak v špeciálnych triedach nemá zabezpečenú kvalifikovanosť? Doteraz som učil svoje aprobačné predmety kvalifikovane aj v špeciálnych triedach? Môže ma takto diskriminovať ? Neexistuje predpis ,aby vedúci zamestnanec sa snažil zaradiť zamestnanca tak, aby vhodne využil jeho schopnosti a aby platovo neklesol? Za vašu pomoc budem vďačný.

zsstredamad
Kvalifikácia

Skúste to riešiť cez odbory, ak máte odborový orgán na škole, resp. priamo dotazom na MŠ SR - v KZ by mala byť klauzula o využívaní kvalifikovanosti učiteľov ako aj v pracovnom poriadku. Skúste si tieto materiály preštudovať.

Anonymous
Úväzok

Podľa ustanovenia § 5 ods. 2 písm. f) a písm. g) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov riaditeľ zodpovedá za
- úroveň výchovno-vzdelávacej práce školy alebo školského zariadenia,
- rozpočet, financovanie a efektívne využívanie finančných prostriedkov určených na zabezpečenie činnosti školy alebo školského zariadenia.
Podľa § 3 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 317/2009 Z. z.“)
- rozsah, v ktorom pedagogický zamestnanec vykonáva priamu vyučovaciu činnosť a priamu výchovnú činnosť (ďalej len „základný úväzok“), a podrobnosti s ním súvisiace ustanoví vláda Slovenskej republiky nariadením vlády Slovenskej republiky (vydané pod č. 422/2009 Z. z., ktorým sa ustanovuje rozsah priamej vyučovacej činnosti a priamej výchovnej činnosti pedagogických zamestnancov). Riaditeľ školy alebo riaditeľ školského zariadenia (ďalej len „riaditeľ“) určí týždenný rozsah hodín priamej výchovno-vzdelávacej činnosti pedagogickému zamestnancovi (ďalej len „úväzok“) najviac na obdobie školského roka; v zariadeniach s celoročnou prevádzkou alebo nepretržitou prevádzkou riaditeľ určí úväzok pedagogickému zamestnancovi najviac na obdobie kalendárneho roka
a v súlade s ustanovením § 5 ods. 1 písm. f) a ods. 5 zákona č. 317/2009 Z. z.
- pedagogický zamestnanec pri výkone pedagogickej činnosti a odborný zamestnanec pri výkone odbornej činnosti nad rámec základných práv a povinností zamestnancov ustanovených osobitnými predpismi (napr. § 81 a § 82 Zákonníka práce, napr. § 8 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov), medzinárodnými zmluvami a dohovormi, ktorými je Slovenská republika viazaná, má právo na objektívne hodnotenie a odmeňovanie výkonu pedagogickej činnosti alebo výkonu odbornej činnosti a nadväzne na ods. 5
- zamestnávateľ nesmie pedagogického zamestnanca ani odborného zamestnanca postihovať alebo znevýhodňovať len preto, že uplatňuje svoje práva podľa tohto zákona (t. j. zákona č. 317/2009 Z. z.).
V súlade s § 52 zákona č. 317/2009 Z. z. a Čl. 25 Pracovného poriadku .... výsledky, kvalitu a náročnosť výkonu pedagogickej činnosti alebo výkonu odbornej činnosti, mieru osvojenia si a využívania profesijných kompetencií pedagogických zamestnancov alebo odborných zamestnancov hodnotí priamy nadriadený podriadeného jedenkrát ročne najneskôr do konca školského roka podľa zásad a kritérií hodnotenia upravených v pracovnom poriadku školy. Hodnotenie je podkladom aj, okrem iného, pre určenie základného úväzku a odmeňovanie.
Podľa môjho názoru to sú základné pravidlá na pridelenie základného úväzku a tým aj odmeňovania zamestnanca. Základom je hodnotenie zamestnanca.

Claudia Baloghova
úväzok

Dobrý deň! Pracujem na škole, kde učím na druhom stupni ZŠ a na gymnáziu spolu 23 hodín. Na škole iná kolegyňa je výchovným a iná je karierovým poradcom. Na iných školách tieto funkcie väčšinou zastáva jeden pedagóg a v súlade s Nariadením vládd Slovenskej republiky č. 422/2009 Z. z. má znížený úväzok. Mojou otázkou by bola, či u nás by mala nárok na znížený úväzok výchovná poradkyňa alebo kariérová poradkyňa respektíve obe? Ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Úväzok

Nariadenie vlády č. 422/2009 Z. z. v § 3 ods. 5 umožňuje znížiť úväzok učiteľa, ktorý vykonáva funkciu výchovného poradcu podľa prílohy č. 2, kde je uvedené zníženie zníženie základného úväzku v závislosti od počtu tried a druhu školy.