5 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
bea J
Uznanie kreditov

Prosím o radu pri uznaní kreditov. Zamestnanec predložil 28.9.2015 osvedčenie o ukončení kvalifikačného vzdelávania pedag. zam na splnenie kvalifikačného predpokladu na vyučovanie ďalšieho študijného odboru, alebo aprobačného predmetu – anglický jazyk a literatúra. Počet kreditov 71. Novelou zákona 317/2009 o pedagog. zam. 390/2011 bolo kvalifikačné štúdium zo zákona vypustené (§41 ) Taktiež bolo vypustené 8 ods. 1 písm. c ) ( ďalší študijný odbor, alebo aprobačný predmet. V prechodných ustanoveniach § 61a ods. 8 je uvedené že programy kontinuálneho vzdelávania na.......ďalšieho študijného odboru al. aprob. predmetu sa uskutočňujú až do doby ukončenia platnosti rozhodnutia o akreditácii, najdlhšie do 31. 12. 2016, podľa doterajších predpisov. Ako to chápať? Uznať zamestnancovi tie kredity?

Maria Pavlikova
Uznanie kreditov

Nie je mi celkom jasná Vaša otázka. V § 61a ods. 8 zákona č. 317/2009 Z. z. je uvedené, že sa to týka pedagogických zamestnancov s úplným stredným odborným alebo vyšším odborným vzdelaním. Predpokladám, že učiteľ má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa. Pravdepodobne ide o rozširujúce štúdium, za ktoré sa od 1. 9. 2015 kredity nepriznávajú. Je na osvedčení napísané číslo KV/xxxx. Sú akreditované programy, za ktoré vzdelávacia inštitúcia pridelí kredity, ale to nie je kontinuálne vzdelávanie podľa zákona č. 317/2009 Z. z. a tieto kredity sa neuznávajú na účely vyplácania kreditového príplatku.

bea J
No veď to je presne to s čím

No veď to je presne to s čím si teraz ja neviem rady. Číslo akreditácie je 564/2011- KV/28.06.2011. ( Katolícka univerzita v Ružomberku )Čo som si zisťovala tak majú akreditáciu stále platnú. Načo má potom na osvedčení napísané: Počet kreditov 71 a že platia do 28.09.2022? Nie je mi jasné prečo dostala osvedčenie a nie vysvedčenie.

osomaki
uznanie kreditov

§ 47 ods.1 vymedzuje podmienky na uznanie kreditov PZ a OZ iba za druhy kont. vzdelávania (§35 ods 4 písm b až d a od 1.9.2015 aj funkčné aktualizačné vzdelávanie )dalej rigoróznu skúšku a štátnu jazykovú skúšku. Rozširujúce štúdium sa vypustilo. Teda kredity by mali byť uznané za štátnu jazykovú skúšku - tu je ale dokladom diplom, nie osvedčenie.
Jedine že máte jazykára, ktorý si kontin. vzdelávaním v aprobačnom predmete zvyšuje svoje pedag kompetencie. V tomto prípade (inovačné, špecializačné, aktualizačné vzdel)by kredity mal dostať.

Maria Pavlikova
Uznanie kreditov

Osvedčenie dostala preto, že sa jedná o kontinuálne vzdelávanie. Keby dostala vysvedčenie, bolo by to rozširujúce štúdium, za ktoré sa od 1. 9. 2015 kredity nepriznávajú.