Vianočné pečivo

Decembrová aktivita pre deti v MŠ z oblasti matematiky

Vianočné pečivo

Oblasť
Matematika a práca s informáciami

Podoblasť

Geometria a meranie

Výkonové štandardy

  • V skupine útvarov identifikuje (aj hmatom) kruh, štvorec, obdĺžnik, trojuholník.
  • Približne nakreslí kruh, štvorec, obdĺžnik, trojuholník.

Popis aktivity

  1. Určite, ktorý tvar na obrázku nie je geometrickým tvarom?
  2. Koláčiky na pravej strane pekáča dokreslite tak, ako ich ozdobila mamička.
  3. Koláčiky vyfarbite.

Stiahnite si dokument