Vianočný stromček

Decembrová aktivita pre deti v MŠ z oblasti matematika a práca s informáciami

Vianočný stromček

Vzdelávacia oblasť

Matematika a práca s informáciami

Podoblasť

Pohyb a telesná zdatnosť

Výkonový štandard:

  • V obore do 10 určí počítaním po jednej počet predmetov v skupine.
  • Rozhodne, či daný objekt má/nemá danú vlastnosť.
  • Pre dve skupiny určí, kde je viac, kde je menej alebo rovnako veľa predmetov podľa zisteného počtu v skupinách (do 10 prvkov v skupine).

Cieľ aktivity / úlohy:

  • Spočítať jednotlivé ozdoby na vianočnom stromčeku.
  • Nakresliť do okienka rovnaký počet bodiek, ako je ozdôb.
  • Zistiť, ktorých ozdôb na stromčeku je najviac a ktorých ozdôb je najmenej.
  • Spočítať a vyfarbiť darčeky pod stromčekom.

Želáme vám veľa zábavy!

Stiahnite si dokument