1 príspevok / 0 nový
Lucie H
voľby členov do rady školy za pedagogických zamestnancov

Dobrý deň,
prosím Vás o vyjadrenie stanoviska k nasledovnej veci týkajúcej sa voľby členov do rady školy za pedagogických zamestnancov. Dňa 21.02.2020 sa v našej ZŠ v MŠ majú konať voľby členov do rady školy za pedagogických zamestnancov. Ide o doplňujúce voľby (1 zástupca pedagógov v MŠ a 1 zástupca pedagógov v ZŠ) za členov, ktorých pedagogický zbor odvolal vyjadrením nedôvery ešte v decembri 2019. Chcela by som sa informovať, akou formou majú prebiehať tieto voľby, nakoľko riaditeľka školy určila nasledovný postup, ktorý podporuje argumentom, že pokyny k takémuto postupu jej zaslala vedúca odboru školstva nášho mesta:
- Podľa pokynov má každý pedagogický zamestnanec, ktorý chce kandidovať do rady školy, doručiť písomný súhlas so svojou kandidatúrou ešte pred termínom 21.02.2020, kedy sa budú voľby konať.
- Riaditeľka minulý týždeň už doručila tento pokyn zamestnancom MŠ a následne jej boli doručené 4 písomné súhlasy s kandidatúrou do rady školy od pedagogických zamestnancov MŠ.
- Dňa 14.02.2020 sme na osobnom stretnutí s primátorom mesta, ktorý je zriaďovateľom školy, predniesli svoj nesúhlas s týmto postupom, pretože máme podozrenie, že vedenie školy v zastúpení riaditeľky by sa mohlo týmto spôsobom snažiť o ovplyvňovanie zamestnancov, ktorí budú vo voľbách voliť a budú volení. Citovali sme zákon, ktorý hovorí, že počas zasadnutia pedagogickej rady má vzniknúť zoznam kandidátov, ktorí svoj súhlas s kandidatúrou vyjadria priamo na tejto porade. Následne by mal podľa nás nasledovať postup:
a) na hlasovacích lístkoch budú vypísané mená všetkých pedagogických zamestnancov, ktorí majú právo voliť. Pri tajnej voľbe by každý pedagóg mohol zakrúžkovať len meno jedného z kandidátov, ktorí súhlasili s kandidatúrou, pričom zoznam týchto kandidátov by sa spísal na tabuľu,
b) vo chvíli, keď budú zrejmé mená kandidátov, sa vytvoria hlasovacie lístky, ktoré budú obsahovať len mená kandidátov, ktorí s kandidatúrou súhlasili, pričom potom budú nasledovať tajné voľby krúžkovaním.
Tento návrh sme predniesli p. primátorovi, ten s ním súhlasil a taktiež nevidel dôvod, prečo by mala mať pani riaditeľka zoznam kandidátov k dispozícii niekoľko dní pred konaním volieb. Pani riaditeľka nato uviedla, že sa bude riadiť spomínanými pokynmi, ktoré jej zaslala vedúca odboru školstva.
Po stretnutí sme telefonicky kontaktovali vedúcu odboru školstva, ktorá nám potvrdila svoj zámer a uviedla, že tento postup sa chystá aplikovať na všetkých školách, s čím zásadne nesúhlasíme, nakoľko v zákone sa takýto postup neuvádza.
Prosím o potvrdenie, že nie sme povinní postupovať podľa pokynov, ktoré obdržala pani riaditeľka od vedúcej odboru školstva, nakoľko od decembra 2019 prebieha vyšetrovanie podnetov ohľadom možnej nezákonnosti volieb riaditeľa školy, ktoré sa uskutočnili 5.12.2019. Orgány činné v trestnom konaní sa zaoberajú podnetmi vo veci možnej manipulácie členov rady školy v týchto voľbách.
Máme dôvodné podozrenie, že pokiaľ by boli mená kandidátov známe už pred konaním volieb členov rady školy, mohlo by dôjsť k ovplyvňovaniu volieb.
Za Vašu odpoveď Vám veľmi pekne ďakujem.