1 príspevok / 0 nový
Anonymous
výberové konanie - člen Rady školy

Dobrý deň,
prosila by som o radu. Som predsedníčkou Rady školy a moja otázka sa týka priebehu volieb riaditeľa ZŠ s MŠ, resp. členstva v RŠ pri výberovom konaní.

Medzi členmi RŠ sú podľa legislatívy štyria členovia delegovaní zriadovateľom, ale v našom prípade majú dvaja medzi sebou príbuzenský vzťah (teta - synovec). Manželka "synovca" kandiduje na funkciu riaditeľa školy, školského zariadenia. Je mi zrejmé, že podľa § 25 ods. 13 zákona č. 596/2003 Z. z. sa jeho členstvo v rade školy pozastavuje dňom doručenia prihlášky jemu blízkej osoby (manželky) do výberového konania na funkciu riaditeľa školy, školského zariadenia.
Nie je mi však zrejmé, či sa členstvo "tety" manžela kandidátky na funciu riaditeľa nemá pozastaviť tiež do ukončenia výberového konania.
Nejedná sa síce o priamu príbuznú kandidátky, ale § 116 zákona č. 40/ 1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov hovorí, že iné osoby v pomere rodinnom alebo obdobnom sa pokladajú za osoby sebe navzájom blízke, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu.
Jedná sa o jednoznačnú zaujatosť voči jednému z kandidátov na funkciu riaditeľa.
Poraďte mi prosím, ako mám postupovať.

Ďakujem