1 príspevok / 0 nový
Ružena Opálková
Výberové konanie na miesto riaditeľky do MŠ

Obec Šelpice
Podľa ustanovenia § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č.552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v mení neskorších predpisov
vyhlasuje
výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa / riaditeľky Materskej školy v obci Šelpice,
s predpokladaným nástupom dňa 1.septembra 2019
Požadované predpoklady a požiadavky
A. Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady:
a. Získanie profesijných kompetencií podľa § 7 a 34 zákona NR SR č. 317/ 2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch ,
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 1 ods. 1 Vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpo1dady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov
b. Najmenej 5 rokov pedagogickej praxe
c. Vyžaduje sa abso1vovanie 1.atestácie alebo jej náhrady pre príslušnú kategóriu a podkategóriu pedagogických zamestnancov
B: Iné kritériá a požiadavky :
a. Bezúhonnosť v zmysle § 9 zákona .č.317/2009 Z.z o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 3 ods. 3 zákona č. 552/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov
b. Zdravotná spôsobilosť podľa § 10 zákona NR SR Č. 317/2009 Z.z.
c. Ovládanie štátneho jazyka podľa § 11 zákona NR SR č. 317/ 2009 Z.z.
d. Znalosť príslušnej legislatívy potrebnej na výkon funkcie
e. Organizačné a riadiace schopnosti
f.
C: Zoznam požadovaných dokladov :
a. Písomná prihláška do výberového konania
b. Štruktúrovaný životopis
c. Overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní a absolvovaní 1 .atestácie
d. Návrh koncepcie rozvoja školy / v rozsahu max 3 strán /
e. Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
f. Doklad o dĺžke pedagogickej praxe
g. Lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon funkcie riaditeľa školy
h. Čestné vyhlásenie uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v súlade so zákonom O ochrane osobných údajov.

Uchádzači, ktorí splnia kvalifikačné predpoklady a požiadavky, budú pozvaní
na výberové konanie najmenej sedem dní pred jeho začatím. Výberová komisia overí a posúdi predpoklady, schopnosti a odborné znalosti uchádzačov.
Dátum a miesto podania prihlášky:
Prihlášky zasielajte alebo osobne doručte do 31. júla 2019 do 14.00 hod. v zalepenej obálke označenej nápisom „Neotvárať-výberové konania riaditeľa/riaditeľky MŠ Šelpice“ na adresu: Obecný úrad Šelpice, 919 09 Šelpice č. 195.

Dátum a miesto podania prihlášky :
Prihlášky zasielajte alebo osobne doručte do 31.júla 2019 do 14.00 hod. v zalepenej obálke označenej nápisom Neotvárať — výberové konanie — riaditeľa / riaditeľky MŠ Šelpice na adresu:
Obecný úrad Šelpice, 919 09 Šelpice č.195