8 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
mullerova
Vychovavateľ CVČ

Dobrý deň prosím o radu, chceme do CVČ prijať vychovavateľku prihlásili sa nám dve uchádzačky ktoré majú vzdelanie:
1. VŠ 2 stupeň učiteľstvo pre špeciálne školy , špecializácia pedagogika sluchovo postihnutých, predškolská pedagogika

2.Vš 2 stupeň v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo v špecializácii ruský jazyk a kultúra
DPŠ záv. skúška z pedagogiky, psychológie a didaktika ruského jazyka, doktoranské štúdium z prekladateľstva a tlmočníctva PhD.

Prosím obidve budú nekvalifikované

Maria Pavlikova
Vychovávateľ CVČ

Kvalifikačné predpoklady a kvalifikačné požiadavky vzdelania pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov sú uvedené vo vyhláške MŠ SR č. 437/2009 Z. z., príloha č. 1. Pre vychovávateľov a aj pre vychovávateľov CVČ v časti XIII. Obidve Vaše vychovávateľky sú nekvalifikované, pretože vzdelanie, ktoré uvádzate sa v uvedenej časti nenachádza.

Monika Michalcova
Vychovávateľ CVČ

Pri posudzovaní kvalifikačných predpokladov vychovávateľov si je potrebné pozrieť aj všetky kvalifikačné požiadavky, ktoré sú zadefinované aj v častiach III., V., VII. a VIII., o čom sa píše v časti XIII. Vychovávateľ - písmeno A, bod 3.
Podľa môjho názoru tento bod rozširuje možnú kvalifikovanosť vychovávateľa aj o ďalšie kvalifikačné predpoklady, ktoré sú zadefinované pre kategóriu učiteľa, napr. časť III. bod 3, časť VIII. bod 49 ("Kvalifikovaný učiteľ = kvalifikovaný vychovávateľ.")
Učiteľ z bodu 2 by mal pre výkon pedagogickej činnosti vychovávateľa v zmysle § 8 ods. 5 a 6 zákona č. 317/2009 Z. z. najneskôr do dvoch rokov odo dňa zmeny kategórie absolvovať požadované doplňujúce pedagogické štúdium v pedagogike voľného času alebo mimoškolskej pedagogike.

Maria Pavlikova
Vychovávateľ CVČ

S Vašim názorom súhlasím, pokiaľ by sme posudzovali kvalifikačné predpoklady na činnosť vychovávateľa školského klubu detí. Pisateľka sa pýta výlučne na plnenie kvalifikačných predpokladov vychovávateľov v centre voľného času. Neuviedla však akú aktivitu budú vychovávatelia zabezpečovať a preto som odpovedala tak ako som odpovedala. V druhom prípade som sa mala spýtať, či vychovávateľka bude viesť krúžok ruského jazyka. V tom prípade je kvalifikovaná.

mabitoku
Vychovávateľka ZŠ

Dobrý deň,
chcem sa spýtať pracujem ako vychovávateľka v ZŠ, a mám ukončené vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy ale nemám tam zapísané ukončené štátnou záverečnou skúškou z didaktiky odborného predmetu, znamená to, že som nekvalifikovaná?

Maria Pavlikova
Vychovávateľka ZŠ

Aké štátnice máte uvedené ?

mabitoku
Vychovávateľka ZŠ

Štátnu skúšku mám z pedagogika odborných predmetov
psychológia odborných predmetov
teória a metodika odborných predmetov

Maria Pavlikova
Vychovávateľka v ZŠ

Vašim vzdelaním spĺňate kvalifikačné predpoklady na činnosť vychovávateľky školského klubu detí, a to podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., príloha č. 1, časť XIII., písm. B bod 2. Predmet teória a metodika odborných predmetov je príbuzná predmetu didaktika odborného predmetu.