2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
wisna0702
Vychovávatelia

Dobrý deň

Zamestnanec je vychovávateľ a je zaradený do 8. plat.triedy. Jeho skutočné vzdelanie je Stredná priemyselná škola + doplňujúce pedagogické štúdium - vychovávteľ. Chcem sa spýtať, či si musí dopniť pedagogickú špecializáciu a ak ano či ho môžeme preradiť za pracovníka sociálnej rehabilitácie. Či si tu nemusí robiť ešte kurz. Sme zariadenie pre postihnuté deti.

Zamestnankyňa je vychovávateľka s praxou 20 rokov zaradená do 9. pl. triedy. Jej skutočné vzdelanie je Štúdium absloventiek SŠ - učiteľstvo pre MŠ + rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky pre učiteľky MŠ pre deti vyžadujúce osobitnu starostivosť.Chcem sa spýtať, či musí splniť podmienku I. atestácie. Tak sme jej to dali do pracovnej náplne. Neviem či sme postupovali správne.

Zamestnanec je zaradený do kariérového stupňa ako samostatný odborný zamestnanec - špeciálny pedagóg. Chcem sa spýtať či dovolenku bude mať ako pedagóg, alebo podľa odpracovaných rokov a kde to v zákone nájdem.

Ďakujem  

raabe
odpoveď

otázka č. 1:
V zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z. , ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie a pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov sa požiadavky na plnenie kvalifikačných predpokladov vychovávateľov odvíjajú od postavenia zamestnávateľa. Môj právny názor je, že ak má zamestnávateľ postavenie školy a školského zariadenia pre žiakov so zdravotným znevýhodnením, tak sa kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky posudzujú podľa časti IV. citovanej vyhlášky, t.j. vyžaduje sa aj špeciálno-pedagogická spôsobilosť. Ak takéto postavenie zamestnávateľ nemá, posudzujú sa kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky podľa časti XIII. citovanej vyhlášky a špeciálno-pedagogická spôsobilosť sa nevyžaduje.

otázka č. 2:
Zastávam názor, že je v kompetencii školy aby pri tvorbe školského vzdelávacieho programu v časti personálne zabezpečenie určili ďalšie požiadavky na zamestnancov, podľa ktorých sa potom tvorí samotný plán kontinuálneho vzdelávania. Ak sa jedná o zamestnankyňu, ktorá už bola s Vami v pracovnom pomere a požiadavku vykonania I.atestácie ste na jej miesto určili v priebehu tohto pracovného pomeru musí byť táto zmena vecou dohody medzi zamestnancom a zamestnávateľom a zároveň musí byť zamestnancovi vytvorený priestor na splnenie takejto požiadavky, lebo sa nedá splniť zo dňa na deň.

otázka č. 3:
Problematiku dovolenky nerieši zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ale Zákonník práce a to konkrétne v ustanovení § 103 ods. 3, ktorý hovorí, že „dovolenka učiteľov vrátane riaditeľov škôl a ich zástupcov, učiteľov materských škôl vrátane riaditeľov týchto škôl a ich zástupcov, asistentov učiteľov, majstrov odbornej výchovy a vychovávateľov je najmenej osem týždňov v kalendárnom roku.“ Z uvedenej citácie vyplýva, že uvedené ustanovenie sa týka len vymenovaných pedagogických zamestnancov. Zastávam názor, že zamestnancovi v postavení odborného zamestnanca tento nárok nevzniká.

Odpovedal: Mgr. Zdenko Krajčír