2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Livia Hodermaska
Vychovávateľka v ŠKD 1.-4. ročník

 Dobrý deň!

Poprosila by som o radu: 19.6.2012 som ukončila prvý stupeň VŠ na DTI v Dubnici nad Váhom študijný odbor: Učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy. Pôsobím ako nekvalifikovaná vychovávateľka v ŠKD už 5 rok. Mám nárok na základe zákona č. 170/2010 časť XIII. v bode 2 požiadať zriaďovateľa o uznanie kvalifikácie a zároveň zaradenie do vyššej platobnej tarifnej triedy? Ďakujem za pomoc a dobrú radu. Lívia

 

z.duchonova
Vyhláška č. 437/2009 Z. z.

Podľa popisu ukončeného vzdelania a na základe vyhlášky č. 437/2009 Z.z. ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, časť XIII. Vychovávateľ, písmeno B, bod 2, spĺňate kvalifikačné predpoklady na výkon práce vychovávateľa, keďže podľa citovaného ustanovenia za kvalifikovaného vychováteľa sa považuje aj ten zamestnanec, ktorý nadobudol vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v študijnom programe v študijnom odbore učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy ukončené štátnou záverečnou skúškou z didaktiky odborného predmetu.

Z uvedeného ustanovenia vyhlášky vyplýva, že na výkon práce vychovávateľa v ŠKD spĺňate kvalifikačné predpoklady v plnom rozsahu a máte nárok byť zaradená do platovej triedy 9 a do kariérového stupňa samostatný zamestnanec.

Na základe písomnej žiadosti spolu s príloženými kópiami bakalárskeho diplomu a vysvedčenia Vás Váš zamestnávateľ zaradí do vyššej platovej triedy a zvýšenie tarifného platu Vám zamestnávateľ prizná od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom ste štátnou záverečnou skúškou ukončili študijný program 1. stupňa VŠ.