2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
atevim
Výpočet platu vedúcej vychovávateľke

Chcela by som sa dozvedieť, že či pri zaradení do funkcie vedúcej vychovávateľky (od 1.9.2010) mám nárok na dorovnanie platu a popri tom na funkčný príplatok(keďže vychovávateľky boli preradené od 1.1.2010 do 8.platovej triedy a plat sa nám dorovnával). Vraj po zaradení do novej funkcie mám nárok na funkčný príplatok, ale na dorovnanie nie. Ten je s tarifným platom menší ako plat predtým. To znamená, že by som mala dostať menej, príp. skoro rovnako ako vychovávateľka, ale s prácou ved.vychovávateľky. Ďakujem za skorú odpoveď.

raabe
odpoveď

Podľa ustanovenia § 32b ods. 1 zákona č. 553/2003 Z. z. v znení zákona č. 317/2009 Z. z. (prechodné ustanovenia účinné k 1. novembru 2009), ak funkčný plat pedagogického zamestnanca určený po uplatnení zákona č. 317/2009 Z. z. (zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov), t.j. k 1. novembru 2009 je nižší, ako funkčný plat podľa predpisov platných do 31. októbra 2009, patrí tomuto zamestnancovi funkčný plat v sume určenej pred 1. novembrom 2009.

Toto tzv. „vyrovnanie platu“ je zákonom stanovené k 1. novembru 2009 - k termínu účinnosti uvedeného zákona.

Uvedené ustanovenie § 32b ods. 1 sa neaplikuje v prípade, ak došlo v termínoch po 1. 11. 2009 k zmene podmienok vykonávania dojednanej práce.

V praxi to znamená, že ak sa pedagogický zamestnanec dohodol so zamestnávateľom na zmene obsahu pracovnej zmluvy, napríklad na zmene dohodnutého druhu práce, súčasne s dohodou o zmene pracovnej zmluvy určí zamestnávateľ zamestnancovi k termínu dohodnutej zmeny (napríklad k 1. septembru 2010) nový funkčný plat, ktorý bude prináležať zamestnancovi vzhľadom k novo dohodnutej činnosti a kariérovej pozícii.

V tomto prípade zanikne zamestnávateľovi povinnosť vyplácať tzv. „vyrovnanie platu“, pretože ustanovenie § 32b ods. 1 bolo určené iba na zmenu vo funkčnom plate, ktorá vznikla zamestnancovi z dôvodu uplatnenia zákona č. 317/2009 Z. z., teda iba ak mal nižší funkčný plat za výkon rovnakej činnosti k jednoznačne stanovenému dátumu – k 1. novembru 2009.

Ak ste sa dohodli so zamestnávateľom na výkone činnosti vedúcej vychovávateľky, zamestnávateľ Vám urči plat prislúchajúci vykonávanej činnosti, Vášmu zaradeniu do kariérového stupňa, získanému vzdelaniu a kariérovej pozícii. Ak Vám určí nižší funkčný plat za výkon funkcie vedúcej vychovávateľky ako za výkon činnosti vychovávateľky, ktorej bolo vyplácané „vyrovnanie platu“, zamestnávateľ má možnosť upraviť Vám Váš funkčný plat stanovením vyššieho príplatku za riadenie (v rámci možného percentuálneho rozpätia podľa zákona), prípadne aj priznaním, či zvýšením osobného príplatku. Ak túto možnosť zamestnávateľ nevyužil, bolo iba na Vašom zvážení, či sa rozhodnete prijať kariérovú pozíciu vedúceho pedagogického zamestnanca, alebo nie. Ale otázku platu je potrebné riešiť súčasne s dohodou o zmene pracovnej pozície.

K uvedenému ustanoveniu § 32b zákona č. 553/2003 Z. z. vydalo MŠ SR stanovisko, ktoré je uverejnené na webovej stránke MŠVVaŚ SR, v časti Zamestnanci rezortu.

Odpovedala: Eva Holíková,vedúca Osobného úradu, KšÚ v Bratislave