1 príspevok / 0 nový
Palatinusova
Výpočet príplatku za profesijný rozvoj

Prosím o vysvetlenie, prečo na rôznych školeniach lektori vysvetľujú, že od 1.9.2019 bude výška príplatku za profesijný rozvoj (za kredity platné do 31.08.2026) pevná a nebude sa prepočítavať pri zvyšovaní tarifného platu? Veď
㤠32g -

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. septembra 2019
Kreditový príplatok priznaný pedagogickému zamestnancovi alebo odbornému zamestnancovi podľa predpisov účinných do 31. augusta 2019 sa považuje za príplatok za profesijný rozvoj a vypláca sa do 31. augusta 2026.“.

Takže ak sa považuje za príplatok za profesijný rozvoj, mal by sa vypočítavať rovnako ako príplatok získaný po 1.9.2019.

Na stránke vssr.sk som našla takéto vysvetlenie, v ktorom Ing. Jarmila Szabová vysvetľuje, že ostane len pevná suma, lebo v zákone už nie je ustanovenie na výpočet kreditného príplatku, ale veď v zákone je jasne uvedené, že sa bude považovať za príplatok za prof. rozvoj.

Citujem. "Od 1. 9. 2019 je zo zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypustené ustanovenie § 14 ods. 2 až 5 zákona, podľa ktorého sa do 31. 8. 2019 určoval a poskytoval kreditový príplatok pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom. Zároveň sa uvedený kreditový príplatok poskytovaný uvedenej skupine zamestnancov bude od 1. 9. 2019 podľa § 32g zákona poskytovať ako príplatok za profesijný rozvoj. Z dôvodu, že od 1. 9. 2019 nie je v zákone ustanovenie na výpočet kreditového príplatku, nebude možné bývalý kreditový príplatok vypočítavať z aktuálnych platových taríf pedagogických a odborných zamestnancov, ale bude sa poskytovať vo výške, v akej sa zamestnancom poskytoval do 31. 8. 2019."