3 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Janka Maťašovská
vysvedčenie pre ŠVVP

Dobrý deň, chcem Vás poprosiť o informáciu:

Akým spôsobom budú mať na polročných výpisoch na koncoročnom vysvedčení uvádzané predmety a hodnotenie v predmetoch žiaci so ŠVVP, ktorým sa menili či dopĺňali predmety v rámci disponibilných hodín ŠkVP podľa nových vzdelávacích programov a RUP pre žiakov so ŠVVP. Ide o predmety špeciálno-pedagogickej podpory, napr. terapeuticko-korekčné cvičenia, individuálna logopedická intervencia, prevencia sociálno-patologických javov, rytmicko-pohybová výchova a iné.

Jarmila Braunová
vysvedčenie pre ŠVVP

Vyučovacie predmety vo vzdelávacích oblastiach pre žiakov s vývinovými poruchami učenia vo vzdelávacej oblasti špeciálnopedagogická podpora sa nazývajú:
- Individuálna logopedická intervencia
- Rozvíjanie špecifických funkcií
Takto by sa mali uvádzať aj na vysvedčení.
Vo vzdelávacom programe pre žiakov s vývinovými poruchami učenia s platnosťou od 1.9.2016 sa v časti ILI pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou a žiakov s vývinovými poruchami učenia ... sa uvádza, že špecifický vyučovací predmet ILI sa neklasifikuje. Na vysvedčení sa uvádza „absolvoval“.
V časti RŠF pre žiakov s vývinovými poruchami učenia sa explicitne neuvádza čo uviesť na vysvedčení, a či tento predmet klasifikovať, preto by som postupovala rovnako, ako v predmete ILI.

Janka Maťašovská
vysvedčenie pre ŠVVP

Ďakujem veľmi pekne za odpoveď