3 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Anonymous
Vyučovanie predmetu náboženská výchova kňazom a poverenie

Dobrý deň, prosím o kvalifikovanú odpoveď na moje dve otázky:

1. moja prvá otázka sa týka učiteľov prvého stupňa základnej školy predmetu náboženská výchova (katolícke náboženstvo). S účinnosťou od 1.5.2010 bol vyhláškou MŠ SR č. 170/2010 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŠ SR č. 437/2009 Z. z. v prílohe č. 1 v časti III písm. A novelizovaný dvánásty bod, z ktorého, podľa môjho názoru vyplýva, že ak náboženskú výchovu (katolícku) vyučuje kňaz, ktorý absolvoval štúdium na teologickej fakulte, študijný odbor katolícka teológia nemusí mať poverenie (kanonickú misiu) od diecézneho biskupa. Poverenie sa vyžaduje len u tých učiteľov náboženskej výchovy, ktorí získali VŠ v študijnom odbore náboženská výchova v kombinácii s iným predmetom. Je môj názor správny?

2. môžeme na krátkodobé zastupovanie učiteľa prvého stupňa základnej školy uzatvoriť pracovnú zmluvu s dôchodcom, ktorý vykonal maturitnú skúšku na bývalej pedagogickej škole pre vzdelanie učiteľov národných škôl v roku 1959, a to v súlade s prílohou č. 1 časť III. písm. A. bod 7 vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z.?

Ďakujem za skorú odpoveď

raabe
odpoveď

Pre správne pochopenie sa pokúsim odcitovať aktuálne znenie prílohy č. 1 časti III písm. A vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení vyhlášky MŠ SR č. 170/2010 Z.z.
„12. len na vyučovanie predmetu náboženská výchova (náboženstvo) absolvovanie štúdia na teologickej fakulte alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a doplňujúce pedagogické štúdium na teologickej fakulte alebo absolvovanie vysokoškolského štúdia v študijnom odbore náboženská výchova v kombinácii s iným predmetom, pričom sa okrem uvedeného požadovaného vzdelania na vyučovanie predmetu náboženstvo alebo náboženská výchova vyžaduje aj poverenie podľa vnútorných predpisov príslušnej registrovanej cirkvi alebo príslušnej náboženskej spoločnosti; pre kňazov a diakonov sa vyžaduje menovací dekrét od príslušnej vrchnosti registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti“.
Z uvedenej citácie vyplýva, že od kňazov sa nevyžaduje poverenie (ako uvádza pýtajúci sa „kanonická misia“), ale veta za bodkočiarkou vyžaduje, aby kňaz mal menovací dekrét od príslušnej vrchnosti.“

druhá časť:

Príloha č. 1, časť III písm. A bod 7 vyhlášky MŠ SR č.437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov znie:“7. záverečná skúška pre učiteľstvo na národných školách alebo na školách II. stupňa na bývalej pedagogickej fakulte“. Ak Vami uvedený dôchodca spĺňa túto požiadavku, tak v zmysle citovaného ustanovenia spĺňa kvalifikačné predpoklady na výkon činnosti učiteľa I. stupňa základnej školy.

Odpovedal: Mgr. Zdenko Krajčír

Znenie vyhlášky č. 170/2010 nájdete: http://www.skolskyportal.sk/clanky/vyhlaska-ms-sr-c-1702010-kvalifikacne...

Anonymous
Vyučovanie náboženstva a vyučovanie na prvom stupni ZŠ

1. Podľa Prílohy č. 1 Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov podľa druhu a typu školy alebo školského zariadenia k vyhláške MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení vyhlášky MŠ SR č. 170/2010 Z. z., Časť III. Učiteľ prvého stupňa základnej školy vrátane učiteľa prvého stupňa základnej školy, ktorý vyučuje v nultom ročníku bod 12: len na vyučovanie predmetu náboženská výchova (náboženstvo) absolvovanie štúdia na teologickej fakulte alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a doplňujúce pedagogické štúdium na teologickej fakulte alebo absolvovanie vysokoškolského štúdia v študijnom odbore náboženská výchova v kombinácii s iným predmetom, pričom sa okrem uvedeného požadovaného vzdelania na vyučovanie predmetu náboženstvo alebo náboženská výchova vyžaduje aj poverenie podľa vnútorných predpisov príslušnej registrovanej cirkvi alebo príslušnej náboženskej spoločnosti; pre kňazov a diakonov sa vyžaduje menovací dekrét od príslušnej vrchnosti registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti.
Z uvedeného vyplýva, že kňazi a diakoni musia mať menovací dekret od príslušnej vrchnosti. Ukladá to v § 6 ods. 1 písm. e) zákon NR SR č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov: Predpokladom na výkon pedagogickej činnosti a na výkon odbornej činnosti (okrem iného uvedených pod písmenami a) až d)) je poverenie podľa vnútorných predpisov príslušnej registrovanej cirkvi alebo príslušnej náboženskej spoločnosti na vyučovanie predmetu náboženstvo alebo predmetu náboženská výchova. Citovaná vyhláška len podrobnejšie upravuje, že poverenie pre kňazov a diakonov musí mať formu menovacieho dekretu.

2. Podľa Prílohy č. 1 Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov podľa druhu a typu školy alebo školského zariadenia k vyhláške MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení vyhlášky MŠ SR č. 170/2010 Z. z., Časť III. Učiteľ prvého stupňa základnej školy vrátane učiteľa prvého stupňa základnej školy, ktorý vyučuje v nultom ročníku bod 7: záverečná skúška pre učiteľstvo na národných školách alebo na školách II. stupňa na bývalej pedagogickej fakulte je splnením požiadavky na výkon pedagogickej činnosti na prvom stupni základnej školy. Tento pedagogický zamestnanec podľa ustanovenia § 61 ods. 1 zákona NR SR č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov spĺňa odbornú spôsobilosť a pedagogickú spôsobilosť pedagogického zamestnanca podľa doterajších predpisov a považuje sa za splnenie kvalifikačných predpokladov podľa tohto zákona (zákona o pedagogických zamestnancoch). V súlade s § 6 ods. 1 písm. b) a písm. c) citovaného zákona č. 317/2009 Z. z. pri uzatvorení pracovnej zmluvy pred nástupom do zamestnania zamestnanec musí spĺňať aj podmienku bezúhonnosti (§ 9 zákona č. 317/2009 Z. z.) a podmienku zdravotnej spôsobilosti (§ 10 zákona č. 317/2009 Z. z.).