2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
ludo
Zahraničný lektor

Na SOŠ učí anglický jazyk vo funkcii "zahraničný lektor" lektor z Austrálie s titulom B. Sc. (bakalár vied), čiže má ukončený 1. stupeň VŠ. Podľa Zákona č.317/2009 Z. z. § 7 kvalifikačné predpoklady pre učiteľa je podmienka mať ukončený 2. stupeň VŠ (čo nie je prípad zahraničného lektora). V komentári k zákonu sa uvádza " V školách, v ktorých sa plní povinná školská dochádzka alebo príprava na povolanie môže pôsobiť učiteľ len s VŠ vzdelaním 2. stupňa alebo vyšším". V ods. 1, § 17 sa uvádza "Zahraničný lektor sa pri výkone pedagogickej činnosti podieľa na uskutočňovaní školského vzdelávacieho programu v oblasti jazykového vzdelávania podľa požiadaviek učiteľa cudzieho jazyka" V komentári k § 17 sa úvádza " Jeho úlohou (ZL) je rozvíjať praktické zručnosti žiakov v oblasti používania cudzieho jazyka - konverzácia. V praxi sa často nesprávne vysvetľuje jeho status, pričom často dochádza k zámene so zahraničným učiteľom cudzieho jazyka. Ak takýto PZ vedie hodinu samostatne, robí si pedagogickú diagnostiku a hodnotenie, ide o zahraničného učiteľa a nie o zahraničného lektora.

Konkrétny zahraničný lektor (tak je momentálne zaradený) vyučuje samostatne predmet anglický jazyk. Ako má byť zaradený? Ako zahraničný učiteľ? Ak áno, aké musí spĺňať kvalifikačné podmienky? Musí mať VŠ 2. stupňa? Pretože má len VŠ 1. stupňa (B. Sc.) a nevyučuje konverzáciu podľa požiadaviek učiteľa cudzieho jazyka, môžebyť zaradený ako zahraničný lektor?

raabe
odpoveď

V zmysle Vami citovaných predpisov v súlade so zákonom č. 317/2009 Z. z. skutočne platí, že zahraničný lektor sa „podieľa“ na uskutočňovaní školského vzdelávacieho programu v oblasti jazykového vzdelávania.

Slovko „podieľa“ znamená práve to, že nie je v triede sám, nevyučuje samostatne, ale podľa požiadaviek učiteľa. Iba preto je pre zahraničného lektora podľa Vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z. stanovená kvalifikačná požiadavka aj vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa a preto je zákonom obmedzený aj jeho kariérový rast.

Ak pôsobí v triede samostatne ako učiteľ, nejde o pozíciu zahraničného lektora, ale o „zahraničného učiteľa“ cudzieho jazyka a ten musí spĺňať kvalifikačný predpoklad získaním vysokoškolského vzdelania II. stupňa. Vo Vašom prípade je to učiteľ, ktorý na strednej odbornej škole nespĺňa požadovaný stupeň vzdelania.

Odpovedala: Eva Holíková, vedúca Osobného úradu, Krajský školský úrad v Bratislave