2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
szalait
Zanedbávanie PŠD

Dobrý deň! Zúčastnili sme sa prednášky ohľadom záškoláctva 6. júna v Nitre, kde prednášal JUDr. Marian Hoffmann, PhD. Poslal nám aj "pomocný materiál" v ktorom sa nachádza "Metodický návod MPSVaR SR a MŠ SR pre krajské úrady, okresné úrady, školy a obce na zabezpečenie aplikácie ustanovenia § 18 ods.2 zákona č. 281/2002 Z.z. a 658/2002 Z.z.". Tento materiál sa odvoláva na staré zákony, ako napr.: 29/1984; 143/1984.
Je tento návod ešte aktuálny? Na internete som ho našiel na starej verzii web stránky min. školstva: http://old.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=345 .

szalait
Odpoveď Ministerstva práce, soc.vecí a rodiny SR

MPSVR SR 30.6.2017
Dobrý deň pán Szalai,
k Vášmu mailu oznamujem, že s účinnosťou od 1.1.2004 platí v oblasti poskytovania prídavku na dieťa zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. Predmetným zákonom bol súčasne zrušený zákon č. 281/2002 Z. z. o prídavku na dieťa a o príspevku k prídavku na dieťa v znení neskorších predpisov.
Zákonom č. 433/2013 Z. z. bol zákon č. 600/2003 Z. z. novelizovaný s účinnosťou od 1.2.2014. Uvedená novela zaviedla do zákona nový §12a, podľa ktorého okrem iného platiteľ prídavku na dieťa - úrad práce, sociálnych vecí a rodiny rozhodne o vyplácaní prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa prostredníctvom osobitného príjemcu v zákonom určených situáciách, t. j. aj v prípade, ak oprávnená osoba (rodič alebo náhradný rodič) nedbá o riadne plnenie povinnej školskej dochádzky nezaopatreného dieťaťa. Pre takéto rozhodnutie je nevyhnutné oznámenie riaditeľa školy podľa § 5 ods. 11 a 12 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 214/2009 Z. z., čo vyplýva z §12a ods. 1 písm. a).
S prihliadnutím na uvedený právny stav konštatujem, že „metodický návod“, ktorý spomínate, je s prihliadnutím na existenciu a platnosť zákona č. 600/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov a na účely tohto zákona bezpredmetný. Súčasne poznamenávam, že jediným platiteľom prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa sú úrady práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré metodicky riadi, usmerňuje a o rozhodnutiach ktorých v druhom stupni rozhoduje Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny.
S pozdravom
Mgr. Zdenek Nováček