24 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
šikulka
započítanie praxe

Dobrý deň,
môžeme do odbornej praxe nastupujúceho učiteľa na základnú školu započítať študijný pobyt v ústave SAV a prácu vedeckého pracovníka SAV?
Zároveň v akej výške môžeme uznať do započítanej praxe vedecko-pedagogickú prácu na vysokej škole?
ďakujeme

Maria Pavlikova
Započítanie praxe

Zamestnávateľ určí dĺžku započítanej praxe v súlade s § 6 zákona č. 553/2003 Z. z. Pritom vychádza z porovnania činnosti, ktorú bude zamestnanec vykonávať u zamestnávateľa s doteraz vykonávanou činnosťou. Presné pravidlá a spôsob započítania tejto praxe má zamestnávateľ upravené vo vnútornom mzdovom predpise. V tejto súvislosti dávam do pozornosti § 3 zákona č. 317/2009 Z. z., kde je pedagogická činnosť definovaná ako činnosť pri uskutočňovaní školského vzdelávacieho programu. Ak zamestnávateľ zváži, že vedecká práca v SAV a vedecko-pedagogická činnosť na vysokej škole je činnosť pri uskutočňovaní školského vzdelávacieho programu, tak túto prax započíta ako zvážil. Podľa môjho názoru ani jedna z uvedených činností nie je pedagogická prax.

amni
započítanie praxe

Dobrý deň, prosím o radu: sme MŠ a do pracovného pomeru bola prijatá zamestnankyňa, ktorá má dosiahnuté vzdelanie: gymnázium v r. 1993, Pedagogická a sociálna 2017. V tomto období bola na rodičovských dovolenkách a pracovala na rôznych pracovných pozíciách. Ako pedagogický zamestnanec teda nastupuje do prvého zamestnania - má sa jej započítať prax na zvýšenie platovej triedy tých 6 rokov čo bola na rodičovskej dovolenke? Nebude mať príplatok začínajúceho zamestnanca, ale zvýšenie platovej tarify - 6 rokov započítaná prax a zaradenie do 7. platovej tarify?

Maria Pavlikova
Započítanie praxe

„Pedagogická a sociálna 2017“ mám chápať ako pedagogická a sociálna akadémia odbor učiteľstvo pre materské školy ukončené v roku 2017 ? V prípade, že to chápem správne, tak zamestnankyňu zaradíte do kariérového stupňa začínajúca učiteľka materskej školy so zaradením do 7. platovej triedy a príplatkom začínajúceho pedagogického zamestnanca. Ak bola na materskej dovolenke a rodičovskej dovolenke 6 rokov, zvýšite jej platovú tarifu o 6 %.

amni
započítanie praxe

Áno jedná sa o pedagogickú a sociálnu akadémiu odbor učiteľstvo pre MŠ - to znamená, že prináleží jej príplatok za činnosť začínajúceho zamestnanca a zároveň zvýšenie platovej tarify o 6% a 7. PT? Čiže do 8. PT bude zaradená po absolvovaní adaptačného vzdelávania a keď získa ročnú pedagogickú prax bude zvýšenie platovej tarify o 7 %?
Ak nepedagogický zamestnanec je u toho istého zamestnávateľa preradený na pracovnú pozíciu - učiteľ MŠ - t.j. ukončil potrebné vzdelanie, potom mu tiež treba uznať do praxe i roky na materskej a rodičovskej dovolenke (MD a RD sa čerpala ešte pred nástupom do PP u súčasného zamestnávateľa)?
Ešte by som chcela vedieť ak nepedagogický zamestnanec v priebehu roka dosiahne postup do vyššieho platového stupňa, bude zaradený do vyššieho platového stupňa až od nasledujúceho roka alebo od dátumu, kedy dovŕší odpracované roky praxe daného platového stupňa? Ďakujem

Maria Pavlikova
Započítanie praxe

Moja predchádzajúca odpoveď platí, môžem ju skopírovať. Prax pre zvýšenie platovej tarify sa pri pedagogických zamestnancoch uvádza k 31. 12. predchádzajúceho kalendárneho roka pre celý rok nasledujúci. Pri nepedagogických zamestnancoch sa uvádza prax ku konkrétnemu dátumu uzatvorenia pracovného pomeru alebo ku dňu kedy dochádza k zmene platových náležitostí. Obidve praxe sa však uvádzajú X rokov a Y dní. Nepedagogický zamestnanec postúpi do nasledujúceho platového stupňa už od prvého dňa mesiaca, v ktorom dosiahne konkrétnu prax. Napr. ak nepedagogický zamestnanec má 5 rokov a 365 dní v priebehu mesiaca november, do štvrtého platového stupňa sa zaradí od 1. 11. 2017. Doba materskej dovolenky a doba rodičovskej dovolenky sa do započítanej praxe započíta v súlade s § 6 ods. 4 písm. c) zákona č. 553/2003 Z. z. bez rozdielu, či v čase jej čerpania bola zamestnankyňa nezamestnaná alebo samostatne zárobkovo činná osoba alebo zamestnaná u hociktorého zamestnávateľa alebo preradená na inú prácu, dopĺňala si vzdelanie a pod. Jediné obmedzenie je, že súčasne nemôže študovať v dennej forme štúdia. (§ 6 ods. 5 uvedeného zákona)

lyda28
Započítanie praxe na účely určenia platu

Dobrý deň,
od 1.6.1980 do 20.8.1986 som pracovala ako záhradníčka, 21.8.1986 - 31.8.1989 Materská dovolenka, 1.9.1989 - 31.8.1992 ako Majster odbornej výchovy, Spojená škola ako MOV, vychovávateľka od 1.9.1992 - 20.8.1017, Školský internát od 21.8.2017 trvá dodnes. Terajší zamestnávateľ mi nezapočítal materskú dovolenku do praxe . Postupoval správne? Ďakujem

Maria Pavlikova
Započítanie praxe na účely určenia platu

Doba materskej dovolenky a doba rodičovskej dovolenky sa započítava do praxe v súlade s § 6 ods. 4 písm. c) a ods. 5 zákona č. 553/2003 Z. z. Započítava sa čas zodpovedajúci dĺžke materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky v rozsahu ako bol ustanovený zákonom, najviac tri roky na jedno dieťa a najviac šesť rokov na dve a viac detí, ak ste v tomto období neštudovali v dennom štúdiu.

lyda28
Započítanie praxe na účely určenia platu

Prosím o Vaše znovu vyjadrenie k započítaniu materskej dovolenky do praxe, keďže som vo svojej žiadosti zo dňa 12.12.2017 uviedla len odpracované roky a to: od1.6.1980 do 20.8.1986 som pracovala ako záhradníčka, 21.8.1986 - 31.8.1989 Materská dovolenka, 1.9.1989 - 31.8.1992 ako Majster odbornej výchovy , od1.9.1992 - 20.8.2017 Spojená škola ako MOV a vychovávateľka Školský internát od 21.8.2017 trvá dodnes a neuviedla som aké mám vzdelanie riaditeľka ŠI mi nechce započítať do praxe MD z dôvodu,že po MD som nastúpila na pozíciu MOV ako nekvalifikovaná, keďže Doplňujúce pedagogické štúdium som ukončila v roku 1995. Uvádzam aké som ukončila pedagogické vzdelanie v r. 1995 DPŠ, v r. 1996 Špeciálna pedagogika, v r. 2001 Vysokoškolské vzdelanie I. stupňa - Bakalár. Ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Započítanie praxe na účely určenia platu

Započítanie materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky do praxe sa určuje tak ako som už uviedla v predchádzajúcej odpovedi. Na jej započítanie nemá vplyv Vaše vzdelanie ani činnosť, ktorú ste vykonávali a ktorú vykonávate, ani skutočnosť, či ju vykonávate kvalifikovane alebo nie.

Teta Emili
Započítanie praxe

Dobrý deň, prosím o radu: od roku 9/2002 do 5/2014 som pracovala ako vedúca pobočky stávkovej kancelárie. Vtom období od 09/2009 do 10/2012 som bola na MD a RD s 1 dieťaťom. Od roku 09/2014 som zamestnaná ako učiteľka MŠ až dodnes. Koľko rokov by mi mali započítať do praxe? Momentálne mám započítané 3 roky a dobu MD a RD (3 roky) mi neuznali stým, že som nebola zamestnaná v školstve. Za odpoveď ďakujem.

nori21
Započítanie do pedagogickej praxe

Dobrý večer. Od roku 11/2001 do 1.10.2012 som pracovala na železnici 10 rokov a 290 dní. To obsahuje aj MD a RD s 1 dieťaťom. Určitú dobu som bola nezamestnaná, začala som študovať predškolskú a elementárnu pedagogiku Bc. Ešte počas štúdia som pracovala ako asistentka na ZŠ 122 dní, o pár mesiacov som pracovala cez projekt - pomocná pracovná sila v MŠ - zmluvy som mala na dobu určitú, vykonávala som prácu asistenta a neskôr po nadobudnutí VŠ vzdelania zastupovala som aj učiteľky v MŠ, je to obdobie od 6.4.2015 do 30.9.2015 a od 1.11.2015 do 31.7.2016. Problémy so započítaním praxe mám práve u tohto zamestnávateľa, teraz pracujem inde. Po skončení zmluvy som pracovala u nich aj ako učiteľka od 5.9.2016 do 4.4.2017. Potom ako som skončila prac.pomer na papieri mi vykázali, že do pedagogickej praxe mi započítali polovicu z toho čo som robila na železnici /nie 2/3/, celú prax zoo ZŠ, a keď som bola na projektoch, nezapočítajú lebo nemusia. Ako je to možné, že nemusia, ak som bola ako pomocná prac.sila v MŠ /takto to je v zmluve/ a vykonávala som prácu asistentky a učiteľky tak ako som uviedla vyššie.
Buďte taká láskavá mi poradiť, či zamestnávateľ konal správne. Na druhom pracovisku, kde teraz som mi všetko uznali tak ako majú.Ďakujem.

Maria Pavlikova
Započítanie do pedagogickej praxe

Čo sa týka započítania praxe, je to plne v kompetencii zamestnávateľa. Zamestnávateľ nie je viazaný započítaním praxe u predchádzajúceho zamestnávateľa. V období, keď ste pracovali na železnici, asi ste nepracovali ako učiteľka, tak žiadnu pedagogickú prax ste tam nezískali. Z tohto obdobia Vám mali započítať dobu materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky. Neviem posúdiť, čo je pomocná sila v materskej škole. Asistent učiteľa je pedagogický zamestnanec a nie pomocná sila. Pomocná sila často pracuje v školskej jedálni a pod. V materskej škole pracujú učiteľky. Doba zastupovania učiteliek sa do pedagogickej praxe započítava. Neviem, či Vám na novom pracovisku započítali všetko ako mali a či správne alebo iba ako ste chceli Vy.

nori21
Započítanie do pedagogickej praxe

Za odpoveď ďakujem.Práve ten pojem - pomocná prac.sila v MŠ na prac.zmluve robí problém,
na novom pracovisku vychádzali zo zákona č.553 paragraf 6, tam sa píše o 2/3 ak zamestnanie nebolo pedag.charakteru, to chápem, a doby kde som pracovala ako asistentka a zastupovala som učiteľky práve pod tým pomoc.prac.sila mi započítali.Takže asi to ozaj bude tak, ak zamestnaváteľ môže ale nemusí.

Valéria Hozzová
započítaná prax

Započítaná prax
Dobrý deň, týmto by som Vás chcela poprosiť o radu, či mi správne neuznali započítanú prax.
Už 6 rokov pracujem v školstve, nastúpila som po materskej dovolenke a po 10 rokov odpracovaných v inej sfére ako operátor výroby kde som si súčasne začala robiť VŠ. Nastúpila som do MŠ ako Bc. a vtedy som mala započítanú prax 0 rokov, Má vplyv, že počas MD som nemala pedagogické vzdelanie. Za odpoved ďakujem

Erika Olšiakova...
Zaradenie

Dobrý deň,
mám ukončenú VŠ, Filozofická fakulta, učiteľstvo 5-12, učila som 1 a pol roka na ZŠ, potom som zmenila zamestnanie, nepracovala som v školstve, a narodili sa mi 3 deti (3x materská a rodičovská). Nastupujem ako učiteľka do MŠ, ako budem zaradená a čo sa mi započíta do praxe? Ďakujem

Maria Pavlikova
Zaradenie

Ako učiteľka materskej školy ste nekvalifikovaná. Ak ste neabsolvovali adaptačné vzdelanie, budete zaradená ako začínajúca do 6. platovej triedy. Za doby materských dovoleniek a rodičovských dovoleniek Vám započítajú v súlade s § 6 ods. 4 písm. c) zákona č. 553/003 Z. z. najviac šesť rokov. Prax učiteľky Vám započítajú celú.

Maria Pavlikova
Započítaná prax

Doba materskej dovolenky a doba rodičovskej dovolenky sa do odpracovanej doby započíta podľa § 6 ods. 4 písm. c) a ods. 5 zákona č. 553/2003 Z. z. bez ohľadu na vzdelanie.

Jana Ondriova
Co sa zapocitava do praxe

Dobry den.
Pracujem ako ucitelka a nastupila som k novemu zamestnavatelovi a chcela by som sa prosím opýtať ci sa do pedagogickej praxe zapocitava aj to ak som pracovala vyse roka ako vychovavatelka v detskom domove v Ceskej republike?
Velmi pekne dakujem za vas cas a vasu odpoved.

Mariana Kacvinská
Započítanie pedagogickej praxe za učenie na VŠ

Dobrý deň,dá sa započítať do pedagogickej praxe v ZUŠ učenie na vysokej škole? Potrebujem radu resp. Odkaz na paragraf/zákon,kde je uvedené,že do pedagogickej praxe v základnom školstve sa nezapočítava učenie na vysokej škole? Ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Započítanie pedagogickej praxe za učenie na VŠ

Pedagogická prax, ktorá sa od 1. 9. 2019 nazýva pracovná činnosť je upravená v § 6 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. Do 31. 8. 2019 bola upravená v § 3 zákona č. 317/2009 Z. z. Ani v jedom ustanovení nie je uvedená ako pedagogická činnosť učiteľov v regionálnom školstve učenie na vysokej škole.

Janci0
započítanie pedagogickej praxe

Dobrý deň, ak farár učil na škole niekoľko rokov na dohodu , môže sa to zarátať do jeho praxe .Ak každoročne odučil 10 mesiacov. ďakujem

amaca
Započítanie pedagogickej praxe

Dobrý deň pani Pavlíková,

chcela by som Vás poprosiť o usmernenie v nasledovnom prípade: naša budúca zamestnankyňa pracovala počas denného štúdia na VŠ počas letných prázdnin v škôlke na základe pracovnej zmluvy. Započítavame jej toto obdobie do pedagogickej praxe? Ďakujem pekne za odpoveď.

Maria Pavlikova
Započítanie pedagogickej praxe

Ak študovala v dennom štúdiu, tak aj keď pracovala na pracovnú zmluvu, ja by som jej prax nezapočítala. Zákon č. 553/2003 Z. z. to vyslovene nerieši. Je to môj názor.