12 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
maria26
zaradenie

Učiteľku II. stupňa s VŠ II. stupňa - etika, s rozširujúcim štúdiom informatika chceme zamestnať na 10 hod. informatiky, 1 hod. svet práce, 3 hod. technika, 4 hod fyzika a 4 hod. výtvarná výchova. Máme ju zaradiť ako nekvalifikovanú? Má ukončené adaptačné vzdelávanie. Mohlo by sa zobrať do úvahy, že na vysvedčení má skúšku z estetiky?

Maria Pavlikova
Zaradenie

Vaša pani učiteľka na druhom stupni má plný úväzok 23 hodín. Vy uvádzate 22 hodín. Ak pracuje na skrátený úväzok, tak pri rozpise hodín ako uvádzate spĺňa kvalifikačnú požiadavku podľa § 7 ods. 3 zákona č. 317/2009 Z. z. , a to vyučovať predmety svojej aprobácie v rozsahu polovice miery vyučovacej povinnosti zníženej o jednu hodinu. Na ktorom vysvedčení má skúšku z esetiky a ako jej ovplyvní skúška z estetiky kvalifikovanosť ?

palka
PT

Dobrý deň. Prosím vás o radu. Keď niekto začne pracovať ako vychovávateľ v ŠKD, má ukončený prvý stupeň VŠ v odbore špeciálna pedagogika ( takže je pre prácu vychovávateľa nekvalifikovaný) a je zároveň začínajúci, v ktorej platovej triede má byť ? Ktorých tabuliek sa dá pri zaradovaní s určitosťou držať ?Podľa tabuliek Zaraďovanie PZ a OZ do platových tried, ktoré sú na stránkach MŠ by mal patriť do 8. platovej triedy.

Maria Pavlikova
PT

Zamestnancov zaraďujeme do platových tried na základe zaradenie do kariérového stupňa, ktoré vychádza z plnenia kvalifikačných predpokladov, vykonávanej činnosti a činnosti, ktorá je uvedená v katalógu pracovných činnosti v nariadení vlády č. 341/2004 v časti XVII. Školstvo. Tabuľky, ktoré máte na mysli sú len pomocné, ale samozrejme, že sa ich máte držať. Áno, Váš začínajúci vychovávateľ bude zaradený v 8. platovej triede a aj po ukončení adaptačného vzdelávania bude zaradený v 8. platovej triede,

Iv
Zaradenie

Dobrý deň, v roku 2011 som nastúpila do MŠ ako začinajúci učiteľ MŠ v platovej triede 8. Následne po absolvovaní adaptačného vzdelávania som od roku 2012 samostaný učiteľ MŠ v platovej triede 9. Mám skončený I. stupeň VŠ v študijnom programe predškolská a elemntárna pedagogika, v študijnom odbore 1.1.5. predškolská a elemntárna pedagogika. Následne som ukončila II. stupeň VŠ v študijnom programe učiteľstvo pre primárne vzdelávanie, v študijnom odbore 1.1.5. predškolská a elemntárna pedagogika. Doteraz som v 9. platovej triede, nemám atestáciu. Bolo moje zaradanie do platovej triedy správne.

Maria Pavlikova
Zaradenie

Ak nemáte úplné stredné odborné vzdelanie pre učiteľky materskej školy, tak Vaše zaradenie do platovej triedy 8 a následne 9 bolo a je správne. V súlade s vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z. z., príloha č. 1, časť I., písm. B bod 1 spĺňate kvalifikačné predpoklady pre učiteľku materskej školy na úrovni vysokoškolského vzdelania prvého stupňa. Vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa spĺňate kvalifikačné predpoklady pre učiteľku primárneho vzdelávania v súlade s uvedenou vyhláškou, časť III. písm. A bod 3, ale na úrovni vysokoškolského vzdelania druhého stupňa nespĺňate kvalifikačné predpoklady pre učiteľku materskej školy.

Martina1606
školský klub

Dobrý deň, naskytla sa mi práca vychovávateľky v školskom klube na ZŠ, mám ukončené VŠ II. stupňa - sociálna práca. Musím si doplniť DPŠ ? Bude to postačovať, aby som bola kvalifikovaná a do akej triedy budem zaradená? Ďakujem.

Maria Pavlikova
Školský klub

Kvalifikačné predpoklady na výchovno-vzdelávaciu činnosť v školách a školských zariadeniach sú uvedené vo vyhláške MŠ SR č. 437/2009 Z. z., príloha č. 1. v časti XIII. Vychovávateľ. Vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa v odbore sociálna práca nespĺňate kvalifikačné predpoklady na činnosť vychovávateľky v školskom klube detí. Vaše vzdelanie nie je pedagogické a v prípade, že by ste absolvovali doplňujúce pedagogické štúdium, získate pedagogickú spôsobilosť na vyučovanie predmetov z oblasti sociálnej práce, ale nie na vychovávateľku v ŠKD. Ak i napriek tomu budete prijatá do pracovného pomeru do ŠKD budete zaradená ako začínajúca vychovávateľka v 9. platovej triede.

Martina1606
školský klub

Chcem sa ešte informovať odporúčali ste ma na kvalifikačné predpoklady na výchovno-vzdelávaciu činnosť v školách a školských zariadeniach sú uvedené vo vyhláške MŠ SR č. 437/2009 Z. z., príloha č. 1.
v časti XIII. Vychovávateľ
bod 4. uvedené v častiach III, V, VII a VIII

Časť VIII. Učiteľ profesijných (odborných) predmetov strednej školy Kvalifikačné predpoklady

43. na vyučovanie predmetu sociálna práca - vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa - v študijnom odbore sociálna práca a doplňujúce pedagogické štúdium,...
Toto už neplatí ďakujem za odpoveď

Maria Pavlikova
Školský klub

Ten bod, ktorý uvádzate platí. Stanovisko MŠ SR bolo také, že bod 4. je všeobecný a pre vychovávateľku školského klubu detí platia len tie body kedy je učiteľka kvalifikovaná pre základnú školu. V podstate časti III. a V. Ak ste kvalifikovaná ako učiteľka pre strednú školu (Váš prípad), tak vtedy je vychovávateľka kvalifikovaná pre školský internát na strednej škole. Ospravedlňujem sa, ak sa stanovisko MŠVVaŠ SR zmenilo, skúste poslať svoju otázku na posúdenie kvalifikovanosti na MŠVVaŠ SR. Ja mám doteraz takú vedomosť ako som Vám napísala, rada sa poučím, ak je to inak.

Latesa
Riaditeľka pre dve súkromné MŠ

Dobrý deň p. Pavliková,

Chcem sa prosím opýtať, či keď má jeden a ten istý zriaďovateľ dve súkromné MŠ, či môže vymenovať tú istú riaditeľku do obidvoch zariadení.

Vopred ďakujem za odpoveď
Mattošová

Maria Pavlikova
Riaditeľka pre dve súkromné školy

Vzhľadom k tomu, že na súkromné základné školy sa zákon č. 552/2003 Z. z. nevzťahuje, nevzťahuje sa ani obmedzenie podľa § 9 uvedeného zákona, podľa ktorého riaditeľ štátnej školy nemôže riadiacu činnosť vykonávať na dvoch školách. Pre presné a záväzné stanovisko by bolo vhodné obrátiť sa na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.