6 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
a
zaradenie

Vážená pani Pavlíková,
chcela by som Vás požiadať ako postupovať:
1. Zamestnanec má ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa na Vysokej škole bezpečnostného manažérstva v študijnom odbore: ochrana osôb a majetku/riadenie bezpečnostných systémov. V špeciálnom školstve začal pracovať od 12.9.2014 ako pedagogický asistent a v roku 2015 ukončil adaptačné vzdelávanie. Od septembra 2017 bol zaradený do kategórie učiteľ na plný úväzok. Ako mal byť tento pedagogický zamestnanec zaradený ak potvrdenie o štúdiu Vysokej školy DTI 3. rok štúdia v študijnom programe: učiteľstvo ekonomických predmetov, študijný odbor profesijných predmetov a praktickej prípravy doložil až teraz.
2. Zamestnanec má výučný list v odbore predavač priemyselného tovaru, ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou a pedagogickú spôsobilosť na praktické vyučovanie na stredných odborných učilištiach. V špeciálnom školstve začal pracovať od 11.9.2012 do 30.6.2014 ako majster odbornej výchovy na dobu určitú. Adaptačné vzdelávanie vykonal v roku 2012. Od 14.9.2018 bol prijatý opäť na dobu určitú do 31.8.2019 ako majster odbornej výchovy. Ako má byť tento zamestnanec zaradený ak doteraz nezačal študovať.

Ďakujem za odpoveď
Anna Malá

Maria Pavlikova
Zaradenie

Ak sa jedná o učiteľa základnej školy, je nekvalifikovaný. Vysvedčenia o vzdelaní sa predkladajú pred vznikom pracovného pomeru. Ak ich predložil až teraz, je to Vaša chyba. Ak mu uplynula doba na doplnenie si vzdelania, máte s ním skončiť pracovný pomer. Ospravedlňujem sa, ale vôbec neviem, čo sa pýtate a tiež neviem, čo daní pedagogickí zamestnanci vykonávajú a na akej škole a čo si vlastne majú doplniť.

a
zaradenie

Zamestnanci pracujú na strednej špeciálnej škole.
Zamestnanec č.1 začal študovať v školskom roku 2016/2017 a až teraz nám oznámil, že študuje 3. rok. Tento zamestnanec je učiteľ všeobecno - vzdelávacích predmetov.
Zamestnanec č. 2 je majster odbornej výchovy.

Ak pedagogický zamestnanec zastupuje na dobu určitú zamestnanca, ktorý je na dlhodobej PN a doposiaľ nikdy nepracoval v školstve. Má zastupujúci pedagogický zamestnanec absolvovať adaptačné vzdelávanie ?
Ďakujem za odpoveď
A.M.

Maria Pavlikova
Zaradenie

Ani po doplnení nie sú dostatočné údaje. Aká je to stredná špeciálna škola, asi odborné učilište, či nie. Nepredpokladám, že na odbornom učilišti učíte ekonomické predmety alebo, že máte odbor predavač priemyselného tovaru. Obidvaja zamestnanci sú nekvalifikovaní a špeciálno-pedagogická spôsobilosť im kvalifikáciu nenahradí. Aj zastupujúci zamestnanec, ak nezískal prax v školstve je začínajúci pedagogický zamestnanec a je povinný absolvovať adaptačné vzdelávanie.

a
zaradenie

Upresnenie
Zamestnanci pracujú na odbornom učilišti pre mentálne postihnutých žiakov.

1. Zamestnanec má ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa na Vysokej škole bezpečnostného manažérstva v študijnom odbore: ochrana osôb a majetku/riadenie bezpečnostných systémov. V špeciálnom školstve začal pracovať od 12.9.2014 ako pedagogický asistent a v roku 2015 ukončil adaptačné vzdelávanie. Od septembra 2017 bol zaradený do kategórie učiteľ na plný úväzok. Ako mal byť tento pedagogický zamestnanec zaradený ak potvrdenie o štúdiu Vysokej školy DTI 3. rok štúdia v študijnom programe: učiteľstvo ekonomických predmetov, študijný odbor profesijných predmetov a praktickej prípravy doložil až teraz. Začal študovať v školskom roku 2016/2017 a až teraz nám oznámil, že študuje 3. rok. Tento zamestnanec je učiteľ všeobecno - vzdelávacích predmetov a vyučuje tieto predmety: technológia, tovaroznalectvo, aranžovanie, ručné práce, základy ošetrovania, psychológia predaja, rodinná výchova, výchova k mravnosti a občianstvu, príprava jedál a výživa, matematika, slov. jazyk a literatúra, potraviny, telesnú výchovu, etickú výchovu a IKT.

2. Zamestnanec má výučný list v odbore predavač priemyselného tovaru, ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou a pedagogickú spôsobilosť na praktické vyučovanie na stredných odborných učilištiach. V špeciálnom školstve začal pracovať od 11.9.2012 do 30.6.2014 ako majster odbornej výchovy na dobu určitú. Adaptačné vzdelávanie vykonal v roku 2012. Po ukončení pracovného pomeru v roku 2014 odišiel do zahraničia. Od 14.9.2018 bol prijatý opäť na dobu určitú do 31.8.2019 ako majster odbornej výchovy a vyučuje v odbore obchodná prevádzka , skladovanie a predaj tovaru. Ako má byť tento zamestnanec zaradený ak doteraz nezačal študovať.
Ďakujem za odpoveď
A.M.

Maria Pavlikova
Zaradenie

Učiteľ v prvom prípade, nevadí, že Vám to oznámil až teraz. Aj Vy ste boli povinní splnenie podmienky štúdia sledovať. Ale aj po ukončení vzdelania bude nekvalifikovaný, jednak, že nebude mať kvalifikáciu na žiadny predmet, ale neštuduje špeciálnu pedagogiku. Túto mal študovať namiesto učiteľstva ekonomických predmetov. Zaradenie do 6. platovej triedy je len také východisko. V špeciálnom školstve nemá pracovať bez špeciálnej pedagogiky. Rovnako je to aj v druhom prípade. Majstra odbornej výchovy zaradíte do 4. platovej triedy.