6 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
škola27
zaradenie

Dobrý deň chcel by som sa spýtať ako zaradiť zamestnanca , ktorý má vyštudovanú VŠ II v študijnom odbore 1.1.4 Pedagogika, , výučný list, špeciálno-pedagogickú spôsobilosť a na škole je zaradená v kategórii majster odbornej výchovy v PT 9 . V súčasnosti vykonal I.atestáciu v kategórii vychovávateľ. Ako ho správne zaradiť?
Za odpoveď ďakujem

Maria Pavlikova
Zaradenie

Neuviedli ste dostatočné informácie, ale predpokladám, že majster odbornej výchovy vykonáva túto činnosť vo svojom odbore. Študijný odbor pedagogika nie je plnením kvalifikačných predpokladov pre majstra odbornej výchovy. Vykonaná atestácia pre kategóiu vychovávateľ ? a prečo nie majster odbornej výchovy. Určite ju nemôžete uznať. Zaradenie do 9. platovej triedy je správne, ale kombinácia vzdelaní je na činnosť vychovávateľa.

škola27
zaradenie

Ďakujem. A bude s týmto vzdelaním VŠ II stupňa študijný program 1.1.4 Pedagogika kvalifikovaná ako vychovávateľ v internáte pre mentálne postihnuté deti.? V zákone 437/2009 sme ju nenašli. Špeciálno-pedagogickú spôsobilosť má. Ďakujem

Maria Pavlikova
Zaradenie

Dôležité sú aj štátne skúšky, ktoré neuvádzate. Vychádzala som z vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., príloha č. 1 časť XIV. bod 1, ktorý nás vráti do časti XIII. a tam sa môže v školskom internáte uplatniť bod 14. Samozrejme vychádzam len z dohadov, pretože v otázke nie sú potrebné údaje. Takto sa to dá použiť len za podmienky, že špeciáno-pedagogickú spôsobilosť absolvovala na vysokej škole.

škola27
doplnenie

Ďakujem za odpoveď
štátne skúšky na VŠ II stupeň študijný odbor 1.1.4 Pedagogika a študijný program pedagogika má z predmetov 1. Metodológia a manažment školy mimoškolských zariadení 2. Teórie pedagogiky a 3. Metodika edukačnej činnosti , špeciálno pedagogickú spôsobilosť má na UK v Bratislave a štátne skúšky vykonala z predmetov: špeciálna pedagogika, pedagogika mentálne postihnutých, špeciálna pracovná výchova , špeciálno pedagogická diagnostika a prognostika
I. atestácia vychovávateľ na DTI
Mohli by sme ju zaradiť ako vychovávateľku na internáte?
Ďakujem

Maria Pavlikova
Zaradenie

Áno, zamestnankyňa je kvalifkovaná ako vychovávateľka školského internátu pri stredných školách a aj v školách pre žiakov so zdravotným znevýhodnením. Spĺňa kvalifikačné predpoklady podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., príloha č. 1, časť XIII. písm. A bod 14 a časť XIV. písm. A bod 1.