2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
tabby2030
zaradenie do platovej a pracovnej triedy

Dobrý deň.

Mám vyštudované Bc. štúdium v odbore 1.1.4 pedagogika a programe pedagogika. V magisterskom štúdiu som pokračovala štúdiom odboru 1.1.4 pedagogika v programe: sociálna pedagogika. Momentálne pracujem ako vychovávateľka v Liečebno-výchovnom sanatóriu. V tomto zariadení som začala pracovať minulý školský rok, kde som mala zmluvu na dobu určitú (september 2012 - júl 2013). V tomto zariadení som opäť začala pracovať od septembra 2013 (zmluvu mám znovu na dobu určitú - jún 2014), kedy som začala aj adaptačné vzdelávanie.
Problém je s mojím zaradením do platovej a pracovnej triedy, keďže ma nevedia kvalifikačne zaradiť. Viete mi prosím poradiť do akej pracovnej a platovej triedy by som mala byť zaradená?

Maria Pavlikova
Platová a pracovné zaradenie

Kvalifikačné predpoklady na jednotlivé činnosti v školstve sú uvedené vo vyhláške MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, a to v prílohe č. 1. Kvalifikačné predpoklady na činnosť vychovávateľa sú uvedené v prílohe č. 1, časť XIII. a časť XIV. pre vychovávateľov v školách a v školských zariadeniach pre žiakov so zdravotným znevýhodnením, kam som zaradila aj liečebno-výchovné sanatórium. V bode 4. Je uvedené vzdelanie v študijnom odbore sociálna pedagogika a doplnenie špeciálnopedagogickej spôsobilosti. Z uvedeného vyplýva, že ste kvalifikovaná na pozíciu vychovávateľ za podmienky doplnenia vzdelania v oblasti špeciálnopedagogickej spôsobilosti. Táto podmienka Vám začala plynúť od dátumu vzniku prvého pracovného pomeru, t. j. od septembra 2012. Vyplýva to z § 60 ods.3 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch. Do pozornosti dávam aj ods. 4 § 60 uvedeného zákona, z ktorého vyplýva, že po ukončení adaptačného vzdelávania budete zaradená do 10. platovej triedy ako samostatná vychovávateľka. Ak do štyroch rokov od vzniku pracovného pomeru nezačnete a do siedmich rokov od vzniku prvého pracovného pomeru v špeciálnom školstve požadované vzdelanie neabsolvujete, bude sa to považovať za neplnenie kvalifikačných predpokladov a je to dôvod na skončenie pracovného