6 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
beavas001
zaradenie do platovej triedy

do ktorej platovej triedy má byť zaradený pedagóg, ktorý má ukončené učiteľstvo pre 1. stupeň + má rozširujúce štúdium špeciálna pedagogika, ukončené štátnou skúškou a pracuje na základnej škole.
ďakujem za odpoveď :-)

Anonymous
Platová trieda

Zaradenie pedagóga do platovej triedy závisí od viacerých faktorov:
- ategórie pedagogického zamestnanca (§ 12 zákona č. 317/2009 Z. z.),
-stupňa vzdelania (§ 7 zákona č. 317/2009 Z. z.),
- kariérového stupňa (§ 27 ods. 2 zákona č. 317/2009 Z. z.).
Vo Vašom prípade
Kategória PZ Stupeň Kariérový Platová
vzdelania stupeň trieda

Učiteľ ZŠ VŠ II. stupňa začínajúci 9
(učiteľstvo samostatný 10
pre 1. stupeň) s I. atestáciou 11
s II. atestáciou 12

a vyučujete aprobačné predmety svojho študijného odboru v rozsahu najmenej jednej polovice týždennej priamej výchovno-vzdelávacej činnosti zníženej o jednu hodinu (§ 7 ods. 3 zákona č. 317/2009 Z. z.), alebo zamestnávateľ Vám znížil kvalifikačnú požiadavku na rozsah jednej tretiny jeho týždennej priamej výchovno-vzdelávacej činnosti (§ 7 ods. 3 zákona č. 317/2009 Z. z.) a prvá pracovná trieda.

Maria Pavlikova
zaradenie do platovej triedy

Doplňte informáciu, v ktorom roku ste absolvovali rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky, či učíte na prvom stupni základnej školy a koľko rokov pedagogickej praxe ste mali 1. 11. 2009. Od toho závisí Vaše zaradenie do príslušnej platovej triedy.

beavas001
Rozširujúce štúdium som

Rozširujúce štúdium som ukončila v roku 2007, učím na prvom stupni ZŠ a k 1. 11. 2009 som mala 2 roky praxe.

Maria Pavlikova
Zaradenie do platovej triedy

Rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky sa podľa novelizovaného zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch považuje podľa § 8 písm. b) za vzdelávanie, ktorým pedagogický zamestnanec získa spôsobilosť na vyučovanie v špeciálnych školách. Nie je to rozširujúce štúdium podľa §8a zákona. Z tohto dôvodu Vám nemožno ani po troch rokoch pedagogickej praxe uznať 60 kreditov podľa § 47a odsek 4 uvedeného zákona a ani uplatniť tzv. náhradu kvalifikačnej skúšky, ktoré sa uznávali do 31. 10. 2009 za podmienky minimálne 5 rokov pedagogickej praxe do uvedeného termínu. Dnes sa už náhrady kvalifikačných skúšok (atestácii) neuznávajú. Zamestnávateľ Vás zaradí do 10. platovej triedy, pracovná trieda jeden.

beavas001
Ďakujem Vám za jasný a

Ďakujem Vám za jasný a zrozumiteľný výklad :-)