12 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
szabovaevka
Zaradenie do platovej triedy

Dobrý deň,.
Rada by som sa informovala o zaradení do platovej triedy.

Moje vzdelanie:
- gymnázium,
- nadstavbové štúdium odbor vychovávateľstvo,
- doplnené o odbor učiteľka MŠ,
- vyššie odborné vzdelanie odbor špeciálna pedagogika,
- I. stupeň VŠ, odbor pedagogika a vychovávateľstvo UKF NR
- II. stupeň VŠ, odbor pedagogika UKF NR
- Rigorózna skúška v odbore pedagogika UKF NR
- 26. rokov v odbore z toho 23 rokov ŠKD, 3 roky DeD

Pracujem ako vychovávateľ ŠKD na ZŠ. Bola som zaradená do platovej triedy č. 9.
Moja otázka znie: som na základe uvedeného vzdelania zaradená správne?

Ďakujem za vyjadrenie

PhDr. Szabová

Maria Pavlikova
Zaradenie do platovej triedy

Po vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa ste kvalifikovaná. Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa ste absolvovali v odbore pedagogika, ale dôležitý je program. V ktorom roku ste vykonali rigoróznu skúšku ?

szabovaevka
Zaradenie do platovej triedy

Ďakujem za odpoveď. pridávam ďalšie informácie o študijnom programe z dodatku k diplomu
bod č. 4.2
absolventi majú prehľad v súčasných edukačných teóriách výchovnej starostlivosti o deti a mládež , dokážu metodicky analyzovať programové, procesuálne a diagnostické problémy pedagogickej praxe, dokážu identifikovať a riešiť pedagogické problémy a poskytovať služby pedagogického poradenstva. poznajú organizačné a manažérske zázemie príslušných výchovných zariadení.
bod č. 6.1
Študijný program poskytuje široké možnosti cieľového uplatnenia absolventov v oblasti neformálnej a záujmovej výchovy a vzdelávania, výchovnej prevencie, výchovného poradenstva a sociálnej starostlivosti. Absolventi sú schopní pracovať ako vysokokvalifikovaní riadiaci školskí pracovníci, profesionálni vychovávatelia, vedecko-odborní pracovníci v oblasti výskumu výchovy a vzdelávania a v oblasti mimoškolskej výchovy, pedagógovia v pedagogicko-psychologických poradniach, voľnočasoví pedagógovia.
Rigoróznu skúšku som vykonala v roku 2013.
Eva Szabová

Maria Pavlikova
Zaradenie do platovej triedy

Za rigoróznu skúšku Vám mali priznať 60 kreditov. Pýtala som sa na program, ktorý je uvedený na vysvedčení o štátnych skúškach. Zvažovala som vyhlášku MŠ SR č. 437/2009 Z. z., príloha č. 1 časť XIII. Vychovávateľ písm. A bod 1 a tam je odbor pedagogika a program zameraný na prípravu vychovávateľov. A neuviedli ste ani štátne skúšky. Skúste sa na to to pozrieť.

szabovaevka
Zaradenie do platovej triedy

Dobrý deň, veľmi Vám ďakujem, že sa zaoberáte mojou otázkou,
štátne skúšky mám z predmetov-
metodológia a manažment školy a mimoškolských zariadení
teória pedagogiky
metodika edukačnej činnosti

Okrem toho sme absolvovali pedagogickú prax výstupovú aj súvislú v ŠKD.

Maria Pavlikova
Zaradenie do platovej triedy

Podľa môjho názoru vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa je iné ako požadované na činnosť vychovávateľky v školskom klube detí. Ak nie ste s mojou odpoveďou spokojná, obráťte sa na MŠVVaŠ SR, oni často odbor pedagogika akceptujú pre všetky kategórie pedagogických zamestnancov. Aj pre zamestnávateľa je stanovisko ministerstva viac záväzné ako školský portál.

jozonemec1969
Zaradenie do platovej triedy

Dobrý deň, prosím Vás o upresnenie, či je správne moje zaradenie do kar. stupňa - samostatný vychovávateľ v ŠKD do 8 platovej triedy, ak mám vysokoškolské vzdelanie I. stupňa v odbore soc. pedagogika a vychovávateľstvo. Mám ukončené adaptačné vzdelávanie a 4,5 rokov praxe v ŠKD. Ďakujem veľmi pekne.

Maria Pavlikova
Zaradenie do platovej triedy

Vaše vzdelanie nie je uvedené vo vyhláške MŠ SR č. 437/2009 Z.z . ako plnenie kvalifikačných predpokladov na činnosť vychovávateľa. Preto je veľmi dôležité uvádzať štátne skúšky, pretože inak ja neviem posúdiť plnenie kvalifikačných predpokladov na konkrétnu činnosť.

Barča89
Zaradenie do platovej triedy

Dobrý deň,
prosím vás chela by som sa informovať ohľadom zaradenia do platovej triedy. Mám 4ročnú prax v obore učiteľ pre predprimárne vzdelávanie (učiteľ materskej školy). Dosiahnuté stredoškolské vzelanie Hotelovú akadémiu (5-ročné štúdium ukončené maturitou), následne mám titul Bc. v obore Predškolská a elementárna pedagogika, a titul Mgr. v programe Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie. Až tento rok v januári ma zaradili do platovej triedy 9 vraj na základe rokov praxe, no titul Mgr. mám už od mája 2015. Je takéto zaradenie správne? Nemala som byť v 9 platovej tirede už po získaní titulu Mgr.?Nemala by som byť teraz už v 10 platovej tarife? Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.

Maria Pavlikova
Zaradenie do platovej triedy

Do kariérových stupňov a platových tried sa nezaraďuje na základe rokov praxe, ale na základe vzdelania. Do kariérového stupňa samostatná učiteľka materskej školy so zaradením do 9. platovej triedy ste mali byť zaradené po skončení bakalárskeho vzdelania za podmienky, že ste mali ukončené adaptačné vzdelávanie. V 9. platovej triede ste zaradená aj o skončení magisterského štúdia, pretože je iné ako požadované vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z. z. pre učiteľku materskej školy.

Barča89
študijný program a odbor

Dobrý deň pani Pavlíková, chem vám veľm pekne poďakovať za informácie ohľadom zardenia do platovej tiredy. Rada by som sa ale ešte spýtala prečo vysokoškolské štúdium v programe 1.1.5.Predškolská a elementárna pedagogika v študijnom programe Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie, nie je rátané ako pokračovanie bakalárskeho štúdia v programe1.1.5.Predškolská a elementárna pedagogika v študijnom programe Predškolská a elementárna pedagogika, a teda nenáleží mi 10.platová trieda. Informovala som sa na OBÚ a tam mi tvrdia, že mi prináleží, na 2. OBú že nie a na 3.OBÚ že to závisí od zamestnávateľa. Ďakujem za odpoveď a prajem pekný deň.

Maria Pavlikova
Zaradenie do platovej triedy

Kvalifikačné predpoklady pre učiteľov sú uvedené vo vyhláške MŠ SR č. 437/2009 Z. z., príloha č. 1. Pre učiteľov materskej školy v časti I. Pod písm. A v bode 1 je uvedený kvalifikačný predpoklad v učiteľskom študijnom programe v študijnom odbore predškolská a elementárna pedagogika. Teda aj program aj odbor musí byť predškolská pedagogika. Ak sa pozriete na štátne skúšky, ktoré ste mali uviesť už v prvej otázke, tak ste nevykonali štátne skúšky z predprimárneho vzdelávania. Vaše vzdelanie je uvedené v časti III. Učiteľ prvého stupňa základnej školy pod písm. A v bode 3. Z uvedeného vyplýva, že iba na 2. OBú poznajú problematiku, aj keď neviem čo je 2. OBú. Vaše zaradenie do 9. platovej triedy je správne. Dôležité je, aby Váš zamestnávateľ Vás správne zaradil.