5 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Z.D
Zaradenie do platovej triedy

Dobrý deň prajem,
chcela by som sa s Vami poradiť ohľadom mojej kvalifikácie a zaradení do platovej triedy.
Pracujem ako učiteľka materskej školy v MŠ pri zdravotníckom zariadení. Mám ukončené stredné odborné vzdelanie na SPgŠ v odbore učiteľstvo pre materské školy a VŠ II. stupňa v študijnom odbore špeciálna pedagogika (2016) v študijnom programe špeciálna pedagogika na PdF UK v Bratislave. V bakalárskom stupni štúdia som absolvovala štátne skúšky z predmetov: pedagogicko-psychologický a spoločensko-vedný základ učiteľstva, pedagogika mentálne postihnutých, metódy výchovnej rehabilitácie, špeciálno-pedagogická diagnostika, prognostika a poradenstvo, teória výchovy a špeciálne výchovy mentálne postihnutých. V magisterskom štúdiu mám štátnu skúšku z predmetov: pedagogika detí s poruchami správania, pedagogika detí s poruchami učenia, pedagogika mentálne postihnutých-teória edukácie mentálne postihnutých, špeciálne didaktiky predmetov špeciálnych škôl pre mentálne postihnutých, špeciálno-pedagogická diagnostika a prognostika, špeciálno-pedagogické poradenstvo a služby. Môj študijný odbor nie je zaradený do katalógu pracovných činností a preto vznikli pochybnosti zo strany zamestnávateľa o mojej kvalifikácii na pozíciu učiteľky v mš pre deti so zdravotným znevýhodnením a mojom zaradení do platovej triedy. Na aký úsek MŠVVaŠ sa mám obrátiť, ak potrebujem pre zamestnávateľa písomný doklad o mojej kvalifikácii a zaradení do platovej triedy, ktorý odo mňa požaduje?
Veľmi pekne Vám ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Zaradenie do platovej triedy

Obráťte sa na MŠVVaŠ SR, napr. na odbor regionálneho školstva alebo osobný úrad. V podstate je to jedno, pretože podľa mojej skúsenosti, ak nebudú príslušní na odpoveď na jednom odbore, presunú Váš list na iný odbor. Jedinou podmienkou je trpezlivosť pri čakaní na odpoveď a zaslanie fotokópii dokladov o vzdelaní.

Z.D
Zaradenie do platovej triedy

Dobrý deň, pani Pavlíková, veľmi pekne ďakujem za odpoveď. Svoju žiadosť som už odoslala na MŠVVaŠ SR na odbor regionálneho školstva. Medzitým pribudli nové skutočnosti, týkajúce sa uznania môjho VŠ vzdelania pri podaní žiadosti o 1.atestáciu k 31.12.2018. MPC v Bratislave malo pred týždňom tiež pochybnosti o tom, či na úrovni VŠ II.stupňa môžem robiť atestáciu v odbore predškolská pedagogika. Nakoniec mi v pondelok odpísali, že na základe predložených dokladov o vzdelaní spĺňam kvalifikačné predpoklady pre kategóriu učiteľ a podkategóriu učiteľ materskej školy v triedach a školách pre deti so zdravotným znevýhodnením na úrovni úplného stredného odborného vzdelania podľa vyhlášky MŠ SR č.437/2009 Z.z... . Pani Paedr. Labjaková mi objasnila, že podľa vysvedčení možno posúdiť, že som plne kvalifikovaná pre ŠZŠ, ale už nie pre ŠMŠ. VŠ som získala potrebnú špeciálno-pedagogickú spôsobilosť pre prácu s deťmi so zdravot. znevýhodnením . Takže absolvovanie atestácie mi neprinesie posun v platovej triede. Vzhľadom ku skutočnostiam to bude asi skôr pokles. Podľa všetkého mi to vychádza, že som bola zle zaradená, lebo som bola dva roky v 10.triede. Prosím Vás o názor, kam budem na základe týchto skutočností asi zaradená, ak z MŠVVaŠ SR príde rovnaká odpoveď? Ďakujem veľmi pekne. S pozdravom Zlatica D.

Maria Pavlikova
Zaradenie do platovej triedy

S názorom, ktorý Vám zaslali z MPC plne súhlasím. "Bojím sa", že z MŠVVaŠ SR Vám príde rovnaká odpoveď.Ak vykonáte atestáciu nadväzujúcu na ÚSO, budete zaradená do 6. platovej triedy, rovnako ako by ste mali byť zaradená aj v súčasnosti. Neviem ako to posúdi zamestnávateľ, či sa bude s tým zaoberať alebo bude presvedčený o správnosti Vášho zaradenia do 7. platovej triedy. Vzniknutý preplatok môžete, ale nemusíte vrátiť, lebo Vy ste neuviedli zamestnávateľa do omylu. Vaše doklady o vzdelaní mal v osobnom spise.

Z.D
Zaradenie do platovej triedy

Dobrý deň, pani Pavlíková, veľmi pekne Vám ďakujem za odpovede i radu, ako postupovať. Nuž, nič mi neostáva, len prijať to tak, ako to bude. S pozdravom a prianím všetkého dobrého Zlatica D.