12 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Gabikako
zaradenie do platovej triedy

Dobrý deň,
prosím Vás o informáciu:

- som zamestnaná v materskej škole ako učiteľka,
- mám VŠ ekonomického zamerania + DPŠ + adaptačné vzdelávanie + 1. atestáciu, ktorú som robila ešte ako učiteľka na strednej škole z využitia inovatívnych metód v ekonomických predmetoch,
- v rámci rozširujúceho štúdia som si dorobila predškolskú pedagogiku na UMB BB.
Chcela by som vedieť, prosím, do akej platovej triedy mám byť teraz zaradená?
Doteraz som bola zaradená do 6. platovej triedy ako nekvalifikovaná učiteľka materskej školy s VŚ. Získaním kvalifikácie v rámci rozširujúceho štúdia by som mala byť zaradená do 7. platovej triedy??? A úspešným absolvovaním a ukončením rozširujúceho štúdia predškolskej pedagogiky, si myslím, že podľa zákona č. 317/2009 by mi mala byť uznaná aj 1.atestácia, ktorú som získala ešte ako učiteľka strednej školy, čo by malo posúvať do 8.platovej triedy???
Vopred ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Zaradenie do platovej triedy

Ste kvalifikovaná učiteľka materskej školy na úrovni vysokoškolského vzdelania druhého stupňa a prináleží Vám zaradenie do kariérového stupňa samostatná učiteľka materskej školy so zaradením do 7. platovej triedy. Čo sa týka atestácie, ktorú ste absolvovali ako učiteľka strednej školy, s použitím § 49 ods. 7 zákona č. 317/2009 Z. z. - vykonaná atestácia v niektorej z podkategórii učiteľa platí ku každej podkategórii učiteľa, na výkon ktorej učiteľ spĺňa kvalifikačný predpoklad. Podľa citovaného znenia zákona by Vám atestácia mala platiť a mali by ste byť zaradená do kariérového stupňa učiteľka materskej školy s prvou atestáciou do 8. platovej triedy.

Gabikako
Zaradenie do platovej triedy

Dobrý deň, pani Pavlíková,
prosím Vás ešte o doplňujúcu odpoveď na otázku. Kedy mi prislúcha vyššie platové zaradenie? Vyššie uvedené rozširujúce štúdium som ukončila 21.6.2019. Zamestnávateľovi som zatiaľ predložila doklad o ukončení štúdia, ktoré mi vystavilo študijné oddelenie UMB BB. Riadny doklad (diplom) mi bude doručený do 30 dní od ukončenia štúdia. Môžem byť zaradená do vyššej platovej triedy od 1.7.2019 alebo až po riadnom zdokladovaní ukončenia štúdia?
Vopred ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Zaradenie do platovej triedy

Do vyššej platovej triedy by ste mali byť zaradená od 22. 6. 2019. Neviem, či Vám uznajú doklad zo študijného, možno tak urobia až po predložení diplomu a vysvedčenia a rozdiel Vám doplatia. Ale vyššie platové zaradenie je jednoznačne od 22. 6. 2019.

Alenka11
Zaradenie do platovej triedy

Dobrý deň.
Prosím o informáciu:
- môžem zamestnať pracovníka na post učiteľa anglického jazyka na strednej škole s nasledujúcim vzdelaním?
Ing. - Slovenská technická univerzita, strojnícka fakulta - strojárenské technológie / PhD.- Technická univerzita, strojnícka fakulta, v rámci doktorandského štúdia vykonaná skúška z anglického jazyka/ International engineering educator "Ing.PaeD.IGIP", DBA Univerzita manažmentu Waršava.
Ďakujem

Maria Pavlikova
Zaradenie do platove triedy

Bohužiaľ neviem toto vzdelanie posúdiť. Je potrebné zaslať doklad o rigoróznej skúške na MŠVVaŠ SR na stredisko na uznávanie dokladov zo zahraničia a ak uznajú vzdelanie v cudzom jazyku za adekvátne ako štátna jazyková skúška, potom bude kvalifikovaný učiteľ anglického jazyka.

Kvetoslava
Platové zaradenie učiteľky MŠ

Od 1. 9. 2019 prijímame do pracovného pomeru učiteľku MŠ, ktorá má ukončený II. stupeň vysokoškolského štúdia - študijný program učiteľstvo pre primárne vzdelávanie, študijný odbor predškolská a elementárna pedagogika. Prax - učiteľ 1. stupňa - 2 roky, učiteľ MŠ - 3 roky. Do akej platovej triedy je možné ju zaradiť?

Súčasne mám dotaz ďalšia učiteľka MŠ s ÚSO pedagogika pre materské školy vykonáva zástupkyňu riaditeľky ZŠ a MŠ, funkciou bola poverená iba ústne a triednu učiteľku v MŠ. Za túto činnosť poberá príplatok za vedenie a triednictvo. Avšak od 1. 9. 2019 už uvedené funkcie nemá záujem vykonávať. Je možné jej odobrať tieto príplatky z dôvodu zmeny pracovnej náplne?

Maria Pavlikova
Zaradenie do platovej triedy

Kvalifikačné predpoklady pre učiteľky materskej školy sú uvedené vo vyhláške MŠ SR č. 437/2009 Z. .z, príloha č. 1 časť I. Vzdelanie uvedené pod písm. A bod je uvedené, že aj program aj odbor musí byť predškolská a elementárna pedagogika. Vzhľadom k tomu, že program je učiteľstvo pre primárne vzdelávanie, tak podľa mojich vedomosti učiteľka materskej školy má byť zaradená do 6. platovej triedy za podmienky, že neabsolvovala úplné stredné odborné vzdelanie na pedagogickej škole – učiteľstvo pre materské školy.
V druhom prípade, ak zástupkyňa riaditeľky už nebude vykonávať činnosť zástupkyne, preradíte ju na základe dohody o zmene pracovnej zmluvy na výchovno-vzdelávaciu činnosť vykonávanú učiteľkou materskej školy a odoberiete príplatok za riadenie. Činnosť zástupkyne riaditeľky v žiadnom prípade nemohla vykonávať na základe ústneho poverenia a nemala nárok na poberanie príplatku za riadenie.

Peter Repiský
Zaradenie do platovej triedy

Som samostatným učiteľom predmetu s 15 ročnou praxou, učím ho ho odborne a pritom učím nejaké predmety neodborne. Na škole momentálne nemám plný úväzok. Učím aj na prvom aj na druhom stupni ZŠ. Na tejto konkrétnej škole učím už 12. rok. Stále mám iba dohodu o vykonaní práce v sume 6 eur za hodinu. Je to všetko v rámci zákona? Učiteľ na dohodu má nárok byť platený podľa tabuliek?

Maria Pavlikova
Zaradenie do platovej triedy

Odpoviem Vám stručne a jednoznačne. Učiteľ bez ohľadu na dĺžku pracovného úväzku má mať uzatvorený pracovný pomer a odmeňovaný má byť podľa zákona č. 553/2003 Z. z. Škola je zriadená na výchovno-vzdelávací proces, ktorý má byť zabezpečovaný kvalifikovanými zamestnancami v pracovnom pomere.

Ela745
Zaradenie do platovej triedy

Dobrý deň,
pracujem v materskej škole, kde som absolvovala adaptačné vzdelanie a tým som zaradnená do pozície samostatný učiteľ - trieda 7. So súhlasom riaditeľa si mám dokončiť školu, aby som bola kvalifikovaná učiteľka. Mám 2. stupeň Vš pedagogického zamerania (2.stupeň ZŠ a stredné školy).
Chcela by som sa opýtať, aké vzdelanie si musím dokončiť, aby ma nevyradili zo 7 platovej triedy a zároveň, aby som získala kvalifikačný predpoklad pre danú pozíciu - stačí mi stredné odborné pedagogické vzdelanie alebo musím absolvovať rozširujúce štúdium predškolskej pedagogiky? Pozerala som rôzne fakulty a žiadna neotvára tento rozširujúci program predškolskej pedagogiky vrámci Slovenska.
Ďakujem za odpoveď

Maria Pavlikova
Zaradenie do platovej triedy

Ak ste kvalifikovaná učiteľka pre základnú školu a strednú školu a chcete byť kvalifikovanou učiteľkou pre materské školy na úrovni vysokoškolského vzdelania druhého stupňa, musíte absolvovať do štyroch rokov od vzniku pracovného pomeru rozširujúce štúdium predprimárnej pedagogiky. Vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., príloha č. 1. 1. diel, I. časť je to uvedené pod písmenom A v 4. bode. Či sa také rozširujúce štúdium v SR otvára a ako často, ja ovplyvniť neviem. Ale vyhláška to takto vyžaduje. Stredné odborné pedagogické vzdelanie je plnením kvalifikačného predpokladu, ale na úrovni ÚSO, klesli by ste do 6. platovej triedy.