19 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Petra293
Zaradenie do platovej triedy

Dobrý deň, chcela by som sa Vás opýtať, mám ukončené stredoškolské vzdelanie odbor učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo, bakalárske štúdium v odbore predškolská a elementárna pedagogika, magisterské štúdium v odbore špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých pracujem v špeciálnej materskej škole, som samostatný učiteľ. Zaujíma ma v akej platovej triede mám byť zaradená. Za skorú odpoveď Vám vopred ďakujem.

Maria Pavlikova
Zaradenie do platovej triedy

Na základe Vami uvedeného vzdelania máte byť zaradená do 6. platovej triedy, pracovná trieda dva.

Petra293
Zaradenie do platovej triedy

ďakujem za odpoveď no mam ešte otázku .... ide teda o špeciálnu materskú školu ... tak špeciálna pedagogika je tam potrebná ... Prečo teda kolegovia čo majú vyštudované 1-4 pre základné školy sú zaradení v 7 platovej triede ? A vyhláška 437/2009 je uvedené Časť 2 učiteľ materskej školy a v triedach a školách pre deti so zdravotným znevýhodnením ....Kvalifikačné predpoklady po 10 té v študijnom odbore predškolská pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých alebo špeciálna pedagogika... tak tomu nerozumiem ??

Maria Pavlikova
Zaradenie do platovej triedy

Kolegovia, ktorí majú vyštudované učiteľstvo pre 1. - 4. ročník základnej školy rozšírené o štúdium špeciálnej pedagogiky sú zaradení v 7. platovej triede, pretože spĺňajú kvalifikačný predpoklad uvedený vo vyhláške MŠ SR č. 437/2009 Z. z., príloha č. 1, časť II, písm. A bod 3. Vy nespĺňate vzdelanie podľa Vami uvedeného bodu 10, ale spĺňate vzdelanie uvedené pod písm. B bod 2 s poukazom na časť I. písm. B bod 1. Vy spĺňate predškolskú pedagogiku na úrovni vysokoškolského vzdelania prvého stupňa, ktoré máte doplnené o špeciálno-pedagogickú spôsobilosť, čo je potrebné.

Amália Čičillová
Zaradenie do platovej tarify

Dobrý deň , chcela by som Vás poprosiť o informáciu v ktorej platovej tarife mám byť správne zaradená. Mám 15 ročnú pedagogickú prax (ukončené - učiteľstvo 1- 4, a rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky- uznaná ako náhrada I. kv. skúšky od roku 2007) . Doposiaľ som bola pedagogický zamestnanec s I .atestáciou . Od - 1.9.2018 do 31.08.2019 som mala nové zamestnanie a pracovnú zmluvu (86%) ako pedagogického zamestnanca a druhú PZ (20%) ako školský špeciálny pedagóg na rovnakej základnej škole. Vyučovala som predmety RŠF, HUV a pôsobila aj ako školský špeciálny pedagóg. Keďže prvý x som v danom roku pôsobila na ZŠ ako šk. ŠP (pred tým som učila na špeciálnej ZŠ), bola som začínajúci odborný zamestnanec.

Od 1.9.2019- 31.9.2019 – mám novú PZ a úväzok 100% na tej iste ZŠ (vyučujem RŠF 19 hodín a ďalej som šk. špeciálny pedagóg 5h). Po zmene zákona je šk. špeciálny pedagóg zaradený do kategórie pedagogických zamestnancov nie odborných, ale už som zaradená do 7. platovej tarify (šk. ŠP- samostatný ) pracovná trieda 2. Pracovná trieda mi patrí, ale prečo už nie som pedagogický zamestnanec s I. kv. skúškou? Podľa nového zákona školský špeciálny pedagógovia patria medzi pedagogických zamestnancov nie odborných. Takže nemám uznanú I. kv. skúšku ani kredity. V Oznámení o výške a zložení funkčného platu mám započítaných 15 rokov praxe a 3 dni a na výplatnej páske mám započítaných mám 14.rokov praxe. Ďakujem za odpoveď.

Amália Čičillová
Zaradenie do platovej tarify

Krásne ďakujem za odpoveď.
Pekný deň.

Maria Pavlikova
Zaradenie do platovej triedy

Ak na základnej škole vyučujete a vykonávate aj činnosť školského špeciálneho pedagóga, aj od 1. 9.2019 máte mať dve pracovné zmluvy. Školský špeciálny pedagóg je od 1. 9. 2019 pedagogický zamestnanec, ale nie je učiteľ. To sú dve rôzne kategórie pedagogického zamestnanca podľa 19 zákona č. 138/2019 Z. z. Ak ste mali dve pracovné zmluvy do 31. 8. 2019a dve oznámenia o výške a zložení funkčného platu, tak od 1. 9. 2019 ste mali byť zaradená v súlade s § 87 ods. 11 zákona č. 138/2019 Z. z. aj s kreditovým príplatkom.

Lunoti
Zaradenie do platovej triedy

Dobrý večer prajem, prosím vás veľmi pekne o radu. Pracujem ako začínajúci učiteľ ( adaptačné vzdelávanie) v Materskej škole, mám ukončenú strednú školu Pedagogickú akadémiu v odbore učiteľstvo v MŠ a vychovávateľstvo a vysokoškolské ukončené magisterské štúdium v odbore sociálna práca a som zaradená do 4 platovej triedy 1. Prosím vás v akej platovej triede sa budem nachádzať po adaptačnom vzdelávaní ako samostatný učiteľ? Vopred ďakujem pekne za odpoveď.

Maria Pavlikova
Zaradenie do platovej triedy

Ako začínajúci učiteľ materskej školy s vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa iným ako požadovaným máte byť zaradená do 6. platovej triedy. A do úspešného ukončenia adaptačného vzdelávania Vám má byť vyplácaný príplatok začínajúceho pedagogického zamestnanca v súlade s § 14c zákona č. 553/2003 Z. z.
Po ukončení adaptačného vzdelávania budete aj naďalej zaradená v 6. platovej triede bez príplatku začínajúceho pedagogického zamestnanca.

MonZam
Nový vychovávateľ

Dobrý deň, v prípade nástupu do ŠKD ako vychovávateľ s VŠ Bc. - sociálna práca, do ktorej platovej triedy bude zaradenie pracovníka? Ďakujem.

Maria Pavlikova
Nový vychovávateľ

Vychovávateľa s bakalárskym vzdelaním - sociálna práca zaradíte ako začínajúceho vychovávateľa do 5. platovej triedy.

dusina
Zaradenie do platovej triedy učiteľky MŠ

Dobrý deň
Zamestnanec má úplne stredné odborné vzdelanie odbor : učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo
Následne Pedagogickú fakultu v Prešove odbor : učiteľstvo pre I.stupeň ZŠ - titul Mgr. rok 2009
Potom urobená 1.atestácia v kategórií : učiteľ pre predprimárne vzdelávanie - rok 2018
Prevzala som ako PAM materskú školu od 1.1.2020 a táto zamestnankyňa je k 31.12.2019 v 8 platovej triede. Chcela by som sa opýtať pani Pavlíkovej či bola správne zatriedená, keďže VŠ je pre učiteľstvo I.stupňa ZŠ. Pracuje v MŠ už 15 rokov
Ďakujem za odpoveď

Maria Pavlikova
Zaradenie do platovej triedy učiteľky MŠ

Učiteľka materskej školy spĺňa kvalifikačný predpoklad na úrovni vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v kombinácii s ÚSO vzdelaním. Tomu zodpovedá zaradenie do 7. platovej triedy. Atestáciu vykonala v roku 2018, pracovala ako učiteľka materskej školy. Zamestnávateľ uplatnil § 49 ods. 5 a ods. 7 zákona č. 317/2009 Z. z. a zaradil ju ako učiteľku materskej školy s prvou atestáciu. Myslím, že správne. Od 1. 9. 2019 prešla s týmto zaradením ďalej podľa zákona č. 138/2019 Z. z.

Blanka Kucharov...
zaradenie do platovej triedy

Dobrý deň, poprosím len informáciu, či po ukončení VŠ 2.stupňa v odbore podľa kvalifikačných predpokladov pre uč.MŠ (ÚSO+ Bc.predškolská a elementárna pedagogika+Mgr. učiteľstvo pre primárne vzdelávanie) sa pedagogický zamestnanec zaraďuje do vyššej platovej triedy (do 7.) od 1.dňa nasledujúceho mesiaca po vykonaní záverečnej štátnej skúšky? Vďaka Vám za odpoveď.

Maria Pavlikova
Zaradenie do platovej triedy

Do vyššieho kariérového stupňa a vyššej platovej triedy sa zaraďuje nasledujúci deň po získaní kvalifikácie, a to v súlade s § 27 ods. 5 zákona č. 553/2003 Z. z.

Blanka Kucharov...
Poďakovanie

Ďakujem Vám za promptnú odpoveď.

Susotova
Zaradenie do platovej triedy

Dobrý deň,
chcem Vás poprosiť o informáciu do ktorej platovej triedy by som mala byť zaradená, ak má ukončené Inžinierske štúdium (2006) + PhD. (2009) na príslušnej fakulte + ukončené pedagogické minimum z odborných predmetov (2006).

PhD. sa dá považovať za 2 atestáciu?
Ďakujem

Zuzka.M
Zaradenie bo platovej triedy

Dobrý deň,
chcela by som Vás poprosiť o informáciu či ma musia zaradiť do vyššej platovej triedy, keď som bez vedomia zriaďovateľa vo svojom voľnom čase ukončila magisterské štúdium učiteľstvo pre predprimárne vzdelávanie.
Mám ukončené: gymnázium, Bc. - učiteľstvo pre MŠ, Mgr. pre primárne vzdelávanie, 1. atestáciu, Mgr. pre predprimárne vzdelávanie. Som zaradená do 7. platovej triedy.
Ďakujem

Maria Pavlikova
Zaradenie do platovej triedy

Nie celkom rozumiem Vašej otázke. Zamestnanec predloží zamestnávateľovi doklady o vzdelaní a ten ho na základe dosiahnutého vzdelania a vykonávanej činnosti zaradí do príslušného kariérového stupňa a do platovej triedy. Vzdelávať sa môžete aj bez vedomia riaditeľa, ak nepožadujeme nejaké pracovné voľno a pod. Ale v rámci komunikácie s vedením a dobrých vzťahov ste to mohli aspoň oznámiť.