16 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
petra krajnikova
zaradenie do platovej triedy

Dobrý deň, ak je to možné prosím o radu. Od 1.9.2021 prijímame do PP učiteľku predmetu hra na flaute. Ukončené má vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v programe hra na flaute s titulom Mgr.art. ukončené v roku 2017, má urobené aj DPŠ a taktiež v júni 2021ukončila doktorandské štúdium v programe hra na flaute s titulom ArtD. Nie som si istá, do ktorej platovej triedy ju zaradiť.
Ďakujem

Maria Pavlikova
zaradenie do platovej triedy

Ak máte na mysli, či ju môžete zaradiť do 8. platovej triedy, tak treba zvážiť, či v súlade s § 30 ods. 2 písm. b) zákona č. 138/2019 Z. z. bola zaradená po dobu piatich rokov v kariérovom stupni samostatná učiteľka.

Anna Kubinská
Zaradenie vychovávateľa v školskom internáte

Chceme prijať do zamestnania vychovávateľku do školského internátu, ktorá má ukončené VŠ II. stupňa učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov - aprobácia : pedagogika- občianska náuka , ukončené 4.6.1991, vysvedčenie o rozšírení pedagogickej spôsobilosti, rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky pre učiteľov - pedagogika pre telesne postihnutých, chorých a zdravotne oslabených, štúdium ukončené 7. 11. 2002, a vysvedčenie o rozšírení pedagogickej spôsobilosti, rozširujúce štúdium špecifickej prípravy dievčat ukončené 26.10.1994. Moja otázka znie zaradím ju do 7 alebo 8. platovej triedy.
Ďakujem

Maria Pavlikova
Zaradenie vychovávateľa v školskom internáte

Vaša vychovávateľka je kvalifikovaná a môžete ju zaradiť do 7. platovej triedy. Tie rozširujúce vzdelávania, ktoré uvádzate sa uplatňovali ako náhrada prvej kvalifikačnej skúšky u učiteľov. Takže pre vychovávateľku by ste jej ich neuznali. Nepíšete ani čo robila predtým ako k vám nastúpila, takže viem odpovedať len takto.

mihokl
Zaradenie učiteľa do platovej triedy

Do akej platovej triedy zaradiť učiteľa SJL - BIO, ak učí 7 hodín SJL na 1.stupni, 8 hodín BIO na 2.stupni a ostatné hodiny učí CHE ?

mihokl
Zaradenie učiteľa do platovej triedy

Ešte na doplnenie - Ide samostatného učiteľa s dvojročnou praxou.

Maria Pavlikova
Zaradenie učiteľa do platovej triedy

Samostatný učiteľ s dvojročnou praxou sa zaradí do 7. platovej triedy. Váš učiteľ učí 15 hodín kvalifikovane, čím plní podmienku danú v § 13 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z.

zstrbova
Zaradenie vychovávateľa do platovej triedy

Dobrý deň, chceme zamestnať vychovávateľku ktorá má VŠ II. st, v študij. odbore učiteľstvo pre 1. stupeň základnej školy s prehlbenou teles. výchovou ukončené v roku 1997 a k tomu Osvedčenie o prvej atestácii učiteľ pre primárne vzdelávanie z roku 2013. Mala by byť 7. plat. , alebo môže byť v 8. plat. triede?
Ďakujem.

Maria Pavlikova
Zaradenie vychovávateľa do platovej triedy

Vaša vychovávateľka je kvalifikovaná a bude zaradená do 7. platovej triedy. Vykonanú atestáciu má pre kategóriu učiteľ, čo jej pre kategóriu vychovávateľ nemôžete uznať, takže nemôže byť v 8. platovej triede.

Stevka Dudova
Zaradenie sociálneho pedagóga do platovej triedy

Dobrý deň,
Chcela by som sa opýtať zopár konkrétnych otázok ohľadne sociálnej pedagogiky.
V roku 2019 som vyštudovala v zahraničí pedagogiku so zameraním na inkluzívne vzdelanie a následne som 2 roky pôsobila v základnej škole v UK ako súčasť inkluzívneho tímu v roli sociálneho pedagóga.
Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní (SUDV), mi uznalo 2 stupeň vysokej školy v tomto odbore a rozhodlo, že môžem vykonávať prácu sociálneho pedagóga.
Od septembra nastupujem do ZŠ ako sociálny pedagóg. Aké bude moje platové zaradenie? Ako sa uznáva prax zo zahraničia? Je možné urobiť si atestáciu 1.stupňa v tomto odbore po 5 rokoch praxe respektíve existuje na SK nadväzujúci 3. stupeň vysokoškolského štúdia?
Ďakujem veľmi pekne.

Maria Pavlikova
Zaradenie sociálneho pedagóga do platovej triedy

Započítanie praxe je plne v kompetencii zamestnávateľa, ktorý sa riadi § 6 zákona č. 553/2003 Z. z. a podporne aj § 29 ods. 2 písm. d) zákona č. 138/2019 Z. z. Pravdepodobne budete zaradená ako začínajúci sociálny pedagóg a po úspešnom ukončení adaptačného vzdelávania ako samostatný odborný zamestnanec a až po piatich rokov odbornej praxe môžete mať uznanú prvú atestáciu, prípadne vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa.

Stevka Dudova
Zaradenie sociálneho pedagóga do platovej triedy

Vdaka.
Chcela som sa pre upresnenie ešte opytat do akej platovej triedy by som mala byt umiestnená ako začinajúci socialny pedagóg a do akej ako samostatny socialny pedagóg.

amaca
zaradenie pomocnej kuchárky

Dobrý deň, naša kuchárka má vyštudovanú SOU odbor kaderníčka. Absolvovala kurz odbornej spôsobilosti pre prácu zaučenej kuchárky v rozsahu 32 hodín. Predložila nám Osvedčenie o odbornej spôsobilosti pre prácu zaučenej kuchárky. Má toto osvedčenie vplyv pre zaradenie do PT?
Ďakujem

jan316
Aká platová trieda mi patrí?

Pracujem ako MOV cukrár a učiteľ odb. predmetov na OU, ŠSŠ A variant
Mám výučný list a vysokoškolské vzdelanie z taliančiny II. stupeň Mgr.
Nemám vyštudované didaktiky z OV.
Mám dokončené rozšir. vzdelanie zo špec. pedag.
Aká platová trieda mi patrí, prípadne čo mi odporúčate aby som sa dostal vyššie, pokiaľ chcem zostať pracovať na OU.
ďakujem Peter.

Maria Pavlikova
Aká platová trieda mi patrí

Predpokladám, že ste zaradený v 5. platovej triede. Do vyššej platovej triedy môžete postúpiť, keď si zvýšite stupeň vzdelania, napr. bakalárske štúdium pre majstrov odbornej výchovy.

Renata Tóthova 2
Do akej platovej tarify patrím

Dobrý deň, chcela by som vás požiadať o informáciu, do akej platovej tarify patrím ako učiteľka ZUŠ s ukončenou VŠ.1.st., 26r. prax a 112 dni, 1.atestacia. Patrí mi aj príplatok za profesijný rozvoj? Ak áno, v akej výške? a odpoveď vám vopred ďakujem. R. T.