1 príspevok / 0 nový
Katarína Garaiová
Zaradenie do platovej triedy

Prosím Vás o odbornú radu resp. zaujatie stanoviska vo veci môjho zaradenia do platovej triedy.
V roku 2004 som ukončila maturitnou skúškou štúdium na Pedagogickej a sociálnej akadémii v Leviciach
v študijnom odbore 7649 6 učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo.
V roku 2008 som ukončila vysokoškolské štúdium na Pedagogickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa
v Nitre vykonaním štátnej skúšky v študijnom odbore učiteľstvo pre 1. stupeň základnej školy.
Od roku 2008 pracujem v materskej škole ako učiteľka, v súčasnosti na kariérovom stupni samostatná učiteľka.
V roku 2010 som vykonala rigoróznu skúšku na Fakulte prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre v študijnom odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov: biológia a obhájila som rigoróznu prácu
s názvom ,,Pracovné listy ako učebná pomôcka pri edukačných aktivitách v materskej škole“.

Ďakujem vopred za odpoveď.