2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
gatar
Zaradenie do platovej triedy

Dobrý deň, chcem sa spýtať, do ktorej platovej triedy zaradiť učiteľa, ktorý má ukončené učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov s vyznamenaním, k 1.9.2009 má 5 rokov praxe. Bude zaradený do 10. alebo 11. triedy? Absolvovanie štúdia s vyznamenaním mu je uznané ako náhrada 1. kvalifikačnej skúšky? Ďakujem.

Maria Pavlikova
Zaradenie do platovej triedy

Predpokladám, že učiteľ učí kvalifikovane a k 1. 9. 2009 mal 5 rokov pedagogickej praxe. Náhradu kvalifikačnej skúšky za štúdium s vyznamenaním ste mu uznali pravdepodobne podľa §9 ods. 1 písm. a) vyhlášky MŠ SR č. 41/1996 Z. z., kde sa uvádza .....získanie titulu po vykonaní rigoróznej skúšky alebo bez vykonania rigoróznej skúšky absolventom, ktorí počas celého štúdia na vysokej škole dosahovali výborné študijné výsledky, vykonali štátnu záverečnú skúšku s výborným prospechom a absolvovali štúdium s vyznamenaním alebo získanie titulu na vysokej škole a fakulte podľa všeobecne záväzných právnych predpisov platných pred 1. júlom 1990. Nepíšete, že za toto štúdium získal titul PaedDr. To je podmienka. Ak beriete do úvahy len štúdium s vyznamenaním a na diplome nie je uvedený titul, náhrada 1. kvalifikačnej skúšky mu nepatrí. Titul Mgr. nie je titul za vykonanie rigoróznej skúšky. Musí byť naplnené všetko, čo je v danom paragrafe uvedené, samozrejme len po spojku alebo, to je iný prípad, ktorý sa na neho nevzťahuje. Podľa môjho názoru má byť zaradený do 10. platovej triedy. Nevidím vysvedčenia ani diplom, treba to riadne skontrolovať.