4 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
josand
zaradenie do platovej triedy

Dobrý deň. Učiteľka s 20 ročnou ped. praxou ukončila štúdium učiteľstva všeob. vzdelávacích predmetov /1994 - Mgr./ a tiež "neučiteľský" smer na ekonom. univerzite /1997 -Ing./ Do akej platovej triedy ju zaradiť? Učí prevažne odborné ekonomické predmety.

Maria Pavlikova
Zaradenie do platovej triedy

Na takúto všeobecnú otázku sa veľmi ťažko odpovedá. Aj keď Ing. ukončila na ekonomickej univerzite, nevieme, aké štátne skúšky vykonala a aké ekonomické predmety učí. Neuvádzaate ani či absolovala DPŠ a pod. Koľko rokov pedagogickej praxe mala k 31. 10. 2009, či náhodou nemala uznanú náhradu 1. kvalifikačnej skúšky a pod. Skúste to všetko upresniť, vrátane školy, na ktorej učí, prípadne,kde získala 20 ročnú pedagogickú prax.

josand
upresnenie-zaradenie do platovej triedy

Vykonala št. skúšku z účtovníctva a audítorstva. Z odborných ekonomických predmetov učí prevažne účtovníctvo - na obchodnej akadémii. Na obchodnej akadémii získala aj doterajšiu prax /bola zaradená do 11. plat. triedy/. Má pedagogické vzdelanie - št. skúška z MAT, didaktiky MAT, BIO, didaktiky BIO. DPŠ neabsolvovala. K 31. 10. 2009 mala pribl. 8 rokov a 90 dní pedag. praxe.

Maria Pavlikova
Zaradenie do platovej triedy

Do 31. 10. 2009 sa ako náhrada prvej kvalifikačnej skúšky podľa § 9 ods. 1 písm. b) vyhlášky MŠ SR č. 41/1996 Z. z. po piatich rokoch pedagogickej praxe uznalo absolvovanie vysokoškolského vzdelanie druhého stupňa neučiteľského študijného odboru a absolvovanie doplňujúceho pedagogického štúdia nadväzujúceho na získaný študijný odbor. Pedagogické štúdium musel zamestnanec začať do dvoch rokov od začiatku pracovného pomeru a do štyroch rokov ukončiť. Po tomto termíne učiteľ nespĺňa predpoklady na danú činnosť a je to dôvod na skončenie pracovného pomeru. Neviem na základe čoho ste ho zaradili do 11. platovej triedy. Skúste sa spýtať na MŠVVaŠ SR, možno dajú priaznivú odpoveď. Ja to chápem takto, ako Vám píšem.