7 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Iveta Mišiaková
Zaradenie do platovej triedy: vychovávateľ ŠKD, špeciálny pedagóg

Dobrý deň,
prosím o usmernenie pri zaradení do platovej triedy:
1. 100% úväzok vychovávateľka ŠKD na ZŠ
2. 50% úväzok školský špeciálny pedagóg
- ak má ukončené:
- r.1999 - Trnavská univerzita - odbor dejiny umenia a kultúry , Pedagogická fakulta- št. skúšky: pedagogika, psychológia, didaktika dejín umenia a kultúry
- r.1998 - Metodické centrum Bratislava - osvedčenie o dvojročnom špecializačnom kvalifikačnom štúdiu etickej výchovy
-r.2017- Univerzita Komenského v Bratislave- doplňujúce kvalifikačné štúdium -pedagogická fakulta -štud.odbor: Pedagogika mentálne postihnutých - štátne skúšky: špeciálna pedagogika, pedag.mentálne postihnutých, špeciálne metodiky predmetov ŠZŠ, pedagogika detí s narušenou komunikačnou schopnosťou (individ.logopedická intervencia).

Nie sme špec.ZŠ !

Ďakujem

Maria Pavlikova
Zaradenie do platovej triedy

Nezabudli ste uviesť vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa ? Všetky vzdelania, ktoré uvádzate sú len "doplňujúce".

Iveta Mišiaková
zaradenie do platovej triedy

r.1999 - Trnavská univerzita - pedagogická fakulta-doplňujúce pedagogické štúdium - odbor dejiny umenia a kultúry , - št. skúšky: pedagogika, psychológia, didaktika dejín umenia a kultúry . Získala titul "Mgr."

Maria Pavlikova
Zaradenie do platovej triedy

Vzdelanie z roku 1999 ste už uviedli. Je to doplňujúce pedagogické štúdium. Ale predtým musela absolvovať vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, pravdepodobne nepedagogické, a to ste neuviedli. Aké predmety vyučuje ?

Iveta Mišiaková
zaradenie do platovej triedy-upresnenie

u nás bude mať iba úväzky: 100 % vychovávateľka v ŠKD a 50% špeciálny pedagóg. Zatiaľ mi iné doklady nepredložila. V predošlej škole vyučovala dejepis, etickú výchovu a obč.náuku na II.st. ZŠ a logopédiu., a bola zaradená v oboch pomeroch v 8.plat.tr.. U nás vyučovať nebude, iba bude v ŠKD a tiež bude špec.pedagóg.
Ďakujem za Váš čas.

Maria Pavlikova
Zaradenie do platovej triedy-upresnenie

Ak bude u Vás pracovať ako vychovávateľka, aj tak musí predložiť vysvedčenie o vysokoškolskom vzdelaní. Pýtajte ho. Určite ho absolvovala, pretože by nemohla pracovať ako učiteľka. V predchádzajúcom zamestnaní mala uznanú náhradu prvej atestácie pre kategóriu učiteľ. Tú jej v súlade s § 29 ods. 2 písm. b) ako vychovávateľke ani školskému špeciálnemu pedagógovi neuznáte a v oboch prípadoch bude zaradená do kariérového stupňa samostatná, do 7. platovej triedy. V prípade školského špeciálneho pedagóga do pracovnej triedy dva a vychovávateľka do pracovnej triedy jeden.

Iveta Mišiaková
zaradenie do PT

Ďakujem veľmi pekne za radu a prajem pekný deň