2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Mia
zaradenie do vyššej platovej triedy

Dobrý deň, prosím Vás o informáciu ...

Pracujem ako MOV od roku 1994, DPŠ som ukončila v roku 1996. Momentálne študujem II. stupeň VŠ v odbore sociálna práca, I. stupeň VŠ mám ukončený v tom istom odbore. Som zaradená do 8. platovej triedy ako samostatný pedag. zamestnanec. Akým spôsobom môžem dosiahnuť zaradenie do vyššej platovej triedy v prípade ak chcem aj naďalej zostať pracovať na pozícií MOV. (nemám v úmysle študovať ďaľšiu VŠ - Bc. pre MOV). Ďakujem.

 

z.duchonova
Masjter odbornej výchovy

Podľa popisu ukončeného vzdelania a na základe vyhlášky č. 437/2009 Z.z. ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, časť XI. Majster odbornej výchovy, nespĺňate kvalifikačné predpoklady na výkon práce v plnom rozsahu. V prípade zaradenia do vyššej platovej triedy, odporúčam absolvovať minimálne vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v študijnom odbore:

1. učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy a vyučenie v príslušnom alebo príbuznom odbore,
2. v neučiteľských študijných programoch príslušného smeru a študijného odboru a doplnenie pedagogickej spôsobilosti a vyučenie v príslušnom alebo príbuznom odbore,
3. vyššie odborné vzdelanie príslušného smeru a vysokoškolské štúdium prvého stupňa v študijnom odbore bakalárske štúdium pre majstrov odbornej výchovy a vyučenie v príslušnom alebo príbuznom odbore,
4. v študijnom odbore bakalárske štúdium pre majstrov odbornej výchovy a vyučenie v príslušnom alebo príbuznom odbore.

V prípade , ak chcete i naďalej pracovať na uvedenej pozícii, mali by ste zvážiť ďalšie štúdium na doplnenie kvalifikačných predpokladov, keďže Váš zamestnávateľ s Vami môže ukončiť pracovný pomer z dôvodu nesplnenia kvalifikačných predpokladov.