1 príspevok / 0 nový
bea J
Zaradenie ekonoma školy

Prosím o radu pri zaradení ekonóma školy, prax v odbore 34 rokov. Vzdelanie - úplné stredné vzdelanie na ekonomickej škole. Udelená výnimka zo vzdelania podľa vtedajších predpisov v zmysle § 55 ods. 1 zákona č. 313/2001. Pracovná pozícia ostáva stále nezmenená. Zaradený doteraz v 10 PT podľa starého znenia zákona 553/2003.
Môžeme ho podľa terajšej novely 318/2018 Z. z. zaradiť do 8 platovej triedy v súlade s katalógom pracovných činností bod 04 komplexné zabezpečovanie prác na úseku rozpočtovania a financovania , hoci kvalifikačným predpokladom je vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa. Beriem to tak že u neho stále ostáva zachovaná výnimka zo vzdelania udelená pred rokmi, terajší § 30 zákona 553/2003 Z. z.
Taktiež sa pridržiavame listu z MŠ SR zo dňa 10.12.2018 č. 2018-16267:1-50A0 (zmeny v odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme s účinnosťou od 1. januára 2019 – pomôcka pre aplikačnú prax, z ktorého citujem): „ Kalatóg pracovných činností s účinnosťou od 1 januára 2019 dopĺňa o nové činnosti, alebo činnosti boli pozmenené a niektoré pracovné činnosti sú vypustené. Z uvedeného dôvodu v katalógu pracovných činností je nutné sa presvedčiť, že sa charakteristika pracovnej činnosti nezmenila, vypustila, resp. či činnosť nie je zaradená v inej platovej triede s iným požadovaným stupňom vzdelania.“