5 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Ľuba A
zaradenie ekonóma školy do PT

Dobrý deň,
Pracujem v ZŠ s MŠ ako ekonómka. Mám 37-ročnú prax. Som zaradená v 8. PT aj keď robím činností z 9. PT, napríklad:
01 – Samostatné zabezpečovanie ekonomiky práce.
02 – Samostatné zabezpečovanie rozpočtovania a financovania
05 – Samostatná odborná práca súvisiaca s čerpaním finančných prostriedkov Európskej únie a iných verejných zdrojov
01 – Tvorba vnútorných smerníc
Chcela by som sa opýtať, či by som nemohla byť zaradená v 9. PT aj keď nemám ukončenú vysokú školu, iba strednú ekonomickú školu s maturitou.
Za odpoveď vopred ďakujem. Hanečáková

Maria Pavlikova
Zaradenie ekonómky školy

Pri zaraďovaní nepedagogických zamestnancov do platových tried vychádzame z nariadenia vlády č. 341/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme. Zamestnanec by mal mať vypracovanú pracovnú náplň, ktorú porovnáme s jednotlivými činnosťami uvedenými v citovanom nariadení vlády, a to v prílohe č. 1, v časti 01 Spoločné pracovné činnosti. Činnosti, ktoré vykonáva ekonómka sú zaradené napr. pod poradovým číslom 01.08.02 alebo 01.08.05 pre činnosť mzdovej účtovníčky. Tomu prislúcha zaradenie do 8. platovej triedy za splnenia úplného stredného vzdelania. Niektoré činnosti sú uvedené aj v 9. platovej triede, napr. pod číslom 01.09.02. Na činnosť ekonómky je postačujúce úplné stredné vzdelanie a podľa § 5 ods. 11 zákona č. 553/2003 Z. sa na vyššie ako požadované vzdelanie neprihliada. Nariadenie vlády nestanovuje odbor alebo zameranie vzdelania, iba požadovaný stupeň vzdelania.

Ľuba A
,Zaradenie ekonómky školy

Dobrý večer, takže ekonómka v ZŠ s MŠ, ktorá má ukončenú strednú ekonomickú školu, môže byť zaradená v 9. PT vtedy, keď má v pracovnej náplni činnosti z 9. platovej triedy? Je tu veta podľa § 5 ods. 11 zákona č. 553/2003 Z. sa na vyššie ako požadované vzdelanie neprihliada - nerozumiem tomu. Ďakujem za odpoveď. Ľ.H.

Maria Pavlikova
Zaradenie ekonómky školy

V mojej predchádzajúcej odpovedi som bola stručná, tak posledný odsek dopĺňam.
Niektoré činnosti sú uvedené aj v 9. platovej triede, napr. pod číslom 01.09.02, pri ktorých sa vyžaduje vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa. Na činnosť ekonómky je postačujúce úplné stredné vzdelanie a podľa § 5 ods. 11 zákona č. 553/2003 Z. sa na vyššie ako požadované vzdelanie neprihliada. To znamená, ak vykonávate činnosť ekonómky nie je potrebné vysokoškolské vzdelanie. Nariadenie vlády nestanovuje odbor alebo zameranie vzdelania, iba požadovaný stupeň vzdelania. Aj keby ste mali vysokoškolské vzdelanie, činnosti ekonómky sú v 8. platovej triede. V katalógu pracovných činností je pre každú skupinu činností uvedené požadované vzdelanie, ktoré je určujúce.

Ľuba A
Dobrý deň, veľmi Vám ďakujem

Dobrý deň, veľmi Vám ďakujem za vyčerpávajúcu odpoveď a prajem Vám príjemný deň.
Hanečáková