2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Nana21
Zaradenie MOV

Dobrý deň pani Pavlíková.
Škola chce od 1.10.2020 uzatvoriť so zamestnancom nový pracovný pomer na pracovnú pozíciu - Hlavný majster OV pre strojárske odbory.
Zamestnanec v rokoch 1990 – 2012 pracoval ako stredoškolský učiteľ na strednej škole.

Dosiahnuté vzdelanie:
1. Gymnázium - maturitná skúška – základy strojárstva
2. VŠ dopravy a spojov Žilina – Ing. - 1988
Fakulta strojnícka a elektrotechnická - študijný odbor strojárska technológia
Štátna záverečná skúška :
- z marxizmu-leninizmu,
- z náuky o materiáli,
- z teórie zlievania,
- z prípravkov a nástrojov.
3. Slovenská technická univerzita, Fakulta materiálovo-technologická – 1992
DPŠ zamerané na odborné strojárske predmety – didaktika odborných predmetov.
Vzdelaním získal pedagogickú spôsobilosť na vyučovanie odborných strojárskych predmetov
na stredných školách.

Zamestnanec s uvedeným vzdelaním, nemôže vykonávať pracovnú činnosť ako hlavný majster odborného výcviku, lebo náhradu I. kvalifikačnej skúšky mal uznanú pre kategóriu učiteľ (učiteľ odborných strojárskych predmetov)?

Ak by vykonával pracovnú pozíciu MOV, do ktorej platovej triedy ho môžeme zaradiť?
Podľa vyhlášky č. 1/2020 Z .z. by sa na neho mohli vzťahovať 2 body a to:

1. Príloha č. 2, 1. diel, I. časť, Oddiel A., Bod. 6 - podľa vyhlášky si musí doplniť DPŠ na získanie
kvalifikačných predpokladov na výkon pracovnej činnosti MOV.
Zaradili by sme ho do 6. platovej triedy a nezaradíme ho do kariérového stupňa. Lehoty podľa § 83
zákona č. 138/2019 Z .z. sa neho nevzťahujú.

alebo

2. Príloha č. 2, 1. diel, I. časť, Oddiel A. , bod 48 - je kvalifikovaný MOV. Zaradíme ho do 7. platovej triedy,
do kariérového stupňa samostatný MOV (náhradu I. kvalifikačnej skúšky pre kategóriu MOV
nemôžeme uznať)?
V tomto bode vyhlášky je uvedené ako ďalšie vzdelávanie len DPŠ , tak už si nemusí doplniť
DPŠ na získanie kvalifikačných predpokladov na výkon pracovnej činnosti MOV
(DPŠ didaktiky odborného výcviku) a taktiež nepotrebuje mať výučný list?
Za odpoveď ďakujem.

Maria Pavlikova
Zaradenie MOV

Vaša otázka je podrobná a v podstate ste hľadali aj odpoveď, tak Vám napíšem len to, čo by som ja urobila inak. Vzdelanie má dobré, ale samozrejme, že náhradu 1. kvalifikačnej skúšky za DPŠ mu uznať nemôžete a tým pádom nespĺňa podmienku prvej atestácie, aby mohol byť vedúci zamestnanec - hlavný majster odborného výcviku. Keďže ešte nebol MOV, ja by som využila § 83 ods. 2 zákona č. 138/2019 Z. z. a dala mu podmienku absolvovať rozširujúci modul DPŠ pre majstrov odbornej výchovy ako je to uvedené vo Vami citovanom bode 6 vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., príloha č. 2 a "riskla" by som zaradenie do 7. platovej triedy na dva roky. Bod 48 vyžaduje zameranie na učebné odbory a študijné odbory, čiže predchádzajúci výučný list, prípadne maturitu v odbore strojárskom. Maturita na gymnáziu to nenahradí, to ho asi len nasmerovalo ďalej.