4 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
kaatkaa2
Zaradenie nepedagogického zamestnanca

Dobrý deň,
veľmi pekne by som Vás chcela poprosiť o radu pri zaradení zamestnanca s VŠ II. stupňa. Zamestnankyňa vykonáva účtovníctvo- návrh rozpočtu, úpravy, rozpis a čerpanie rozpočtu, uzávierky a ročnú závierku vrátane predkladania do ris samu, konsolidáciu. V analytických listoch pre spoločné činnosti v 8 PT sa uvádzajú činnosti: zostavenia účtovných uzávierok, výkazov o hospodárení a účtovných výkazov; zodpovednosť za správnosť účtovných zápisov a účtovných uzávierok voči nadriadenému orgánu a štátnemu rozpočtu ... a v 10 PT sa uvádzajú činnosti: spracovanie návrhu rozpočtu príjmov a výdavkov podľa rozpočtových položiek za organizáciu alebo implementačný orgán, rozpis rozpočtu na jednotlivé rozpočtové položky a podpoložky v súlade s rozpisovým listom....
Do ktorej PT ju zaradiť?
Ďakujem

Maria Pavlikova
Zaradenie nepedagogického zamestnanca

Pri zaradovaní nepedagogických zamestnancov do platových tried vychádzame z katalógu pracovných činností - nariadenie vlády č. 341/2004 Z. z. a skutočne vykonávanej činnosti. Pre činnosť ekonómky v škole sa predpokladá úplné stredné odborné vzdelanie, čomu zodpovedajú aj činnosti uvedené v prílohe č. 1 katalógu v časti 01. Spoločné činnosti v 8. platovej triede. Čoraz častejšie túto činnosť vykonávajú zamestnanci s vysokoškolským vzdelaním či už prvého alebo druhého stupňa (veľmi často neekonomického zamerania). Z toho potom vyplýva, že sa hľadajú činnosti vo vyšších platových triedach. Ak zamestnávateľ uzná, že činnosti, ktoré vykonáva ekonómka školy zodpovedajú činnostiam, ktoré sú uvedené v katalógu vo vyššej platovej triede a zamestnanec má vysokoškolské vzdelanie, tak ho takto aj zaradí. Súčasne treba mať na pamäti § 5 ods. 11 zákona č. 553/2003 Z. z., že na vyššie ako požadované vzdelanie sa neprihliada.

kaatkaa2
Dobrý deň, ďakujem za

Dobrý deň,
ďakujem za odpoveď. Ešte by som poprosila o usmernenie. Môže si zamestnávateľ vo vnútornom mzdovom predpise stanoviť, že účtovníčka s VŠ bude zaradená vo vyššej platovej triedy ako 8 nakoľko vykonáva činnosti, ktoré sú uvedené v katalógu vo vyššej platovej triede? Nebude to v rozpore so zákonom?

Maria Pavlikova
Zaradenie do vyššej platovej triedy

V podstate zamestnávateľ si to môže uviesť do mzdového predpisu, ale dôležitá je pracovná náplň, ktorá sa môže meniť aj počas pracovného pomeru, že sa pridelia náročnejšie činnosti, ktoré sú uvedené v katalógu vo vyššej platovej triede, alebo naopak ekonómka bude vykonávať menej náročné činnosti so zaradením do nižšej platovej triedy.