2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Elok
Zaradenie ped. zamestnanca v dvoch kategóriach.

Vážená pani Pavlíkova, chcem Vás požiadať o radu pri zaradení zamestnanca v dvoch kategóriách.

Som kvalifikovaný učiteľ s druhou atestáciou a poberám aj príplatok za ďalších 60 kreditov.
Zaradený som 12 platovej triede+ príplatok za 60 kreditov.
Vzdelanie: Mgr, prvá a druhá atestácia v kategórii učiteľ.
Môj úväzok je 32,64% ako učiteľ.

Tiež som zaradený ako MOV s prvou atestáciou a poberám tiež príplatok za 60 kreditov v tejto kategórii.
Zaradený som v 9. platovej triede + príplatok za 60 kreditov.
Vzdelanie : Výučný list, DPŠ pre MOV, prvá atestácia pre MOV
Môj úväzok v tejto kategórii ped. zamestnanca je 78,24%

Mám teda dve pracovné zmluvy (dve výplatné pásky) u toho istého zamestnávateľa. Na obidve pozície som kvalifikovaný. Učiteľ na úrovni druhého stupňa vysokoškolského vzdelania, majster odbornej výchovy na úrovni stredoškolského vzdelania.

Keď som dokončil prvú atestáciu v kategórii MOV, očakával som svoje zaradenie do vyššej platovej triedy. Ostal som však v 9. platovej triede ako MOV.

Chcem sa opýtať, aký je Váš názor na výklad §27 zákona 317/2009 o pedagogických zamestnancoch, kde sa v bode 5 odstavec b, píše: "Do karierového stupňa pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou sa zaradí aj zamestnanec, ktorý vykonal druhú atestáciu pre inú kategóriu ako tú v ktorej je zaradený".

Podľa môjho názoru, keďže mám druhú atestačnú skúšku ako učiteľ (12. platová trieda), by som mal byť ako majster odbornej výchovy zaradený v 11. platovej triede, ako mov s prvou atestáciou. Nezohľadňuje sa tu prvá atestácia na stredoškolskej úrovni mov (ktorú tiež mám), ale zaradenie MOV podľa uvedeného §27.

Ďakujem za Váš názor.

Maria Pavlikova
Zaradenie v dvoch kategóriách

Zaradenie v kategórii učiteľ sa nebudem venovať, keďže Vaše zaradenie považujete za správne.
Dva pracovné pomery, teda dve pracovné zmluvy a dve oznámenia o výške a zložení funkčného platu sú v poriadku, ale výplatná páska má byť jedna.
Nenapísali ste konkrétne školy, ktoré ste absolvovali, hlavne vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, či ho nemožno akceptovať aj pre činnosť majstra odbornej výchovy. Ak ste kvalifikovaný na úrovni úplného stredného odborného vzdelania, hlavne výučný list a vykonali ste prvú atestáciu nadväzujúcu na ÚSO, tak Vaše zaradenie do 9. platovej triedy ako majster odbornej výchovy s prvou atestáciou je správne. Podľa môjho názoru § 27 ods. 5 písm. b) zákona č. 317/2009 Z. z. by sa Vás týkal, ak by ste boli kvalifikovaný majster odbornej výchovy na úrovni vysokoškolského vzdelania druhého stupňa a vykonanú druhú atestáciu by ste mali v kategórii učiteľ.