1 príspevok / 0 nový
Penevová
Zaradenie pedagogického pracovníka

Dobrý deň, prosím o radu:

Potrebujeme prijať na školský internát pre stredné školy 2 vychovávateľov:
1. pán má diplom o ukončení VŠ štúdia v študijnom odbore filozofia - Mgr.
diplom o vykonaní rigoróznej skúšky v študijnom odbore filozofia - PhDr.
diplom o vykonaní rigoróznej skúšky v študijnom odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích
predmetov, špecializácia občianska náuka - PaedDr.
ako učiteľ všeobecno-vzdelávacích predmetov pracoval 9 rokov
Do akej platovej triedy ho môžeme zaradiť ako vychovávateľa???

2. pani má diplom o ukončení VŠ štúdia na Ekonomickej univerzite - Ing.
vysvedčenie o pedagogickej spôsobilosti ukončené v r. 2003 na EU - doplňujúce pedagogické
štúdium zamerané na odborné ekonomické predmety na stredných školách
rôzne osvedčenia o ukončení aktualizačného, kontinuálneho a inovačného vzdelávania - kredity
ako učiteľ odborných ekonomických predmetov pracovala 20 rokov na stredných školách
Do akej platovej triedy ju môžeme zaradiť ako vychovávateľku???
Môžeme jej priznať príplatok za profesijný rozvoj, keď nebola predmetom vzdelávaní činnosť priamo
spojená s výchovou???

Vopred ďakujem za odpoveď!