2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
ecme
zaradenie pedagogického zamestnanca

Dobrý deň, Vážená pani Pavlíková
veľmi by som Vás chcela poprosiť o radu, ako správne zaradiť pedagogického zamestnanca do platovej triedy. Ide o prácu vychovávateľa v Detskom domove. Vyštudovala učiteľstvo pre I. stupeň ZŠ. Má 2. kvalifikačnú skúšku vo svojom obore. Prax 28 rokov ako učiteľka. Bude na túto prácu kvalifikovaná. Dá sa odvolať na Vyhlášku č. 437/2009 príloha č. 1 časť XIV. odvolávka na XIII. A - III. /kvalifikácia I. st./
ĎAKUJEM ZA ODPOVEĎ

Maria Pavlikova
zaradenie pedagogického zamestnanca

Pani učiteľka je kvalifikovaná aj na činnosť vychovávateľa v školskom klube detí. Na činnosť vychovávateľa v detskom domove musí spĺňať aj osobitnú kvalifikačnú požiadavku, ktorou je špeciálnopedagogická spôsobilosť. Aj ide o prvý pracovný pomer v detskom domove, tak jej dáte podmienku doplniť si špeciálnopedagogickú spôsobilosť podľa § 60 ods. 3 zákona č. 317/2009 Z. z., a to do štyroch rokov od vzniku tohto pracovného pomeru začať a do siedmich rokov ju ukončiť. Kvalifikačné skúšky (atestácie) má pravdepodobne absolvované pre kategóriu učiteľ, tak ju zaradíte podľa ods. 5 písm. písm. § 27 zákona č. 317/2009 Z. z. do kariérového stupňa vychovávateľ s prvou atestáciou, a to počas plnenia podmienky doplniť si špeciálnopedagogickú spôsobilosť so zaradením do 11. platovej triedy, pracovná trieda 2.