11 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
personal.lucia1
Zaradenie pedagogického zamestnanca

Dobrý deň pani Pavlíková, prosím o radu ako správne zaradiť pedagogického zamestnanca. Sme stredná odborná škola.
Od 09/2020 k nám nastupuje nová pani učiteľka, ktorá bude učiť Slovenský jazyk - literatúru.
Jej vzdelanie je nasledujúce:
v roku 2002 ukončené VŠ II. stupňa Mgr. štúdium - učiteľstvo všeobec.vzdel.predmetov kombinácia sloven.jazyk,literatúra - dejepis
v roku 2005 ukončené štúdium - doktor filozofie - PhDr. - rigor.skúškou v štud.odbore "história"
Jej pedagogická prax 11 rokov 8 mesiacov.
Uvažujem správne ak ju zaradím ako ped.zamestnanec s I.atestáciou do 8. platovej tarify, nakoľko získané vysokoškolské štúdium tretieho stupňa - doktoranské štúdium bolo vykonané v inom študijnom odbore čiže história a ona bude u nás bude učiť slovenský jazyk.
Ďakujem pekne.

Maria Pavlikova
Zaradenie pedagogického zamestnanca

Podľa § 27 ods. 5 a ods. 6 zákona č. 317/2009 Z. z. sme uznávali vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa ako akúsi náhradu atestácií a zaraďovali sme zamestnancov po troch rokoch pedagogickej praxe do kariéroového stupňa pedagogický zamestnanec s prvom atestáciou a po šiestich rokoch ako pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou. Ak máte na mysli skutočnosť, že ju takto nezaradíte, pretože vysokoškolské štúdium tretieho stupňa - doktorandské štúdium bolo vykonané v inom študijnom odbore čiže história a ona bude u nás bude učiť slovenský jazyk, neuvažujete správne, pretože Vaša pani učiteľka je kvalifikovaná na slovenský jazyk a aj dejepis a v podstate ani atestáciu by nemohla vykonať v dvoch odboroch. Ak som si to správne domyslela. Stačí, aby mala atestáciu na jeden aprobačný predmet, na ktorý je kvalifikovaná, aj keď ho momentálne neučí.

personal.lucia1
Zaradenuie ped.zamestnanca

Čiže môžem ju zaradiť s čistým svedomím do 9. platovej tarify?
Ďakujem.

marfob
Malý a veľký doktorát

Ak dovolíte, vstúpim Vám do toho.
Vy vo Vašej otázke hovoríte o rigoróznom konaní (PhDr.).
V odpovedi sa však hovorí o doktorandskom štúdium (PhD.).
Predsa len je rozdiel medzi malým a veľkým doktorátom.

Maria Pavlikova
Zaradenie pedagogického zamestnanca

Marfob máte pravdu. Personal.lucia1 vo svojej otázke uvádza na jednom mieste "v roku 2005 ukončené štúdium - doktor filozofie - PhDr. - rigor.skúškou v štud.odbore "história" Jej pedagogická prax 11 rokov 8 mesiacov" a na druhom mieste "Uvažujem správne ak ju zaradím ako ped.zamestnanec s I.atestáciou do 8. platovej tarify, nakoľko získané vysokoškolské štúdium tretieho stupňa - doktoranské štúdium bolo vykonané v inom študijnom odbore čiže história a ona bude u nás bude učiť slovenský jazyk". Poraďte mi ako mám vidieť vysvedčenie, ktoré má niekto v zásuvke a nevie položiť otázku jednoznačne a ja si musím domýšľať a domyslím si obvykle tak ako uvažujem ja. Rigoróznou skúškou som sa nezaoberala, pretože ani náhrada atestácie ani kredity sa už niekoľko rokov neposkytujú, tak som zvážila veľký doktorát s titulom PhD. bez písmenka "r", pretože tam sa jednalo o históriu a slovenský jazyk. Verím, že nám to pisateľka personal.lucia 1 vysvetlí.

personal.lucia1
Zaradenie pedagogického zamestnanca

Dobrý deň.
Takže pre vysvetlenie uvádzam všetky doklady ktoré mám k dispozícii od pani učiteľky Slovenského jazyka:
Diplom a Vysvedčenie z roku 2002 - ukončené vysokoškolské štúdium vykonaním štátnej skúšky v štud.odbore učiteľstvo všeobecnovzdel.predmetov v kombinácii Slovenský jazyk a literatúra - dejepis, priznaný akademický titul Mgr.
Diplom z roku 2005 o skončení rigoróznou skúškou v študijnom odbore história, priznaný akademický titul PhDr.
Pedagogická prax z predchádzajúcich zamestnaní (pani učila na stredných a základných školách) ...11 rokov 7 mesiacov
Prosím o radu do ktorej platovej tarify ju zaradím.
Ďakujem pekne.

Maria Pavlikova
Zaradenie pedagogického zamestnanca

Vaša uchádzačka je kvalifikovaná na vyučovanie slovenského jazyka a dejepisu, čomu zodpovedá 7. platová trieda. Rigorózna skúška môže ovplyvniť jej zaradenie do 8. platovej triedy, ak k 31. 10. 2009 mala päť rokov pedagogickej praxe a získala náhradu prvej kvalifikačnej skúšky. Ak tomu tak nebolo, možno mala v predchádzajúcom zamestnaní uznaný príspevok za profesijný rozvoj podľa § 32g zákona č. 553/2003 Z. z.

Renina
Uznanie kvalifikačnej skúšky pre iný druh/typ školy

Dobrý deň!
Mám ukončené absolutórium konzervatória a zároveň vysokoškolské štúdium
magisterského stupňa učiteľstvo pre primárne vzdelávanie (UPPV)
a v tejto kategórii učiteľ/ učiteľ pre primárne vzdelávanie mám
absolvovanú 1. atestáciu v predmete MAT a 2. atestáciu v predmete HUV.
V budúcnosti sa chcem uchádzať o pozíciu riaditeľa ZUŠ. Platí ako
kvalifikačný predpoklad riaditeľa ZUŠ jedna z mojich atestácií? Na túto
pozíciu je potrebná 1. atestácia. Ak neplatí, je možné si urobiť ešte
ďalšiu 1. atestáciu pre ZUŠ? Mám 17 rokov pedagogickej praxe na ZUŠ.
Ďakujem pekne za odpoveď!

Maria Pavlikova
Uznanie kvalifikačnej skúšky pre iný druh/typ školy

Podľa § 60 ods. 4 zákona 138/2019 Z. . vykonaná atestácia platí pre príslušnú kategóriu a príslušný stupeň vzdelania pedagogického zamestnanca, v ktorom atestáciu vykonal. Vy ste kvalifikovaná učiteľka základnej umeleckej školy na úrovni vyššieho odborného vzdelania a obidve atestácie máte vykonané k vysokoškolskému vzdelaniu druhého stupňa, ktoré nie je plnením kvalifikačného predpokladu pre učiteľku ZUŠ. Ale odporúčam Vám obrátiť sa na MŠVVaŠ SR, možno priaznivejšie posúdia Vaše vzdelanie ako ja.

Renina
Uznanie kvalifikačnej skúšky pre iný druh/typ školy

Pani Pavlíková, veľmi pekne ďakujem za odpoveď. Vašej odpovedi rozumiem. Je možné, aby som si urobila atestáciu aj pre moju kvalifikáciu učiteľky ZUŠ, aj napriek tomu, že už mám obe atestácie pre inú kvalifikáciu? Vopred ďakujem za Vašu odpoveď a Váš čas.

Maria Pavlikova
Uznanie kvalifikačnej skúšky pre iný druh/typ školy

Ja si myslím, že môžete si urobiť atestáciu nadväzujúcu na vyššie odborné vzdelanie, aby ste splnili podmienku na prihlásenie sa do výberového konania na riaditeľku ZUŠ. Prihlášku pošlete na nejakú organizáciu, ktorá vykonáva atestácie, tak musíte mať od nej stanovisko.