11 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Marika07
Zaradenie pedagogického zamestnanca

Prosím Vás o usmernenie, ako mal byť a má byť správne zaradený zamestnanec, ktorého sme prijali 19.10.2021. Vzdelania:
20.09. 2013 Karlova univerzita v Prahe - odbor geografia/fyzická geografia a geoekológia, Mgr.
19.10.2021 - prijatie do zamestnania, začiatok štúdia DPŠ - základný modul, začínajúci učiteľ
31.05.2022- ukončenie DPŠ - základný modul, ale u nás v škole neučil vyštudované predmety
27.05.2023 - vysvedčenie o štátnej jazykovej skúške z anglického jazyka B2 - učí tri hodiny ANJ
2.6.2023 ukončenie DPŠ - rozšírený modul.
Ak budete potrebovať ďalšie informácie, rada doplním.
Ďakujem pekne

Maria Pavlikova
Zaradenie pedagogického zamestnanca

Dobrý deň,
chýba úplne základná informácia, a to aké predmety a v akom rozsahu učí a tiež zameranie DPŠ, či už základný modul alebo rozširujúci modul. Má nostrifikované vzdelanie získané v Českej republike na ministerstve školstva ?

Marika07
Zaradenie pedagogického zamestnanca

Dobrý deň, ďakujem a skúsim to ešte raz poriadne zrekapitulovať. Zamestnanec nastúpil k nám 19.10.2021, mal ukončené vzdelanie na Karlovej univerzite, odbor geografia, Vtedy písal o uznanie vzdelania, ale prišla mu odpoveď, že môže požiadať o to, ak ukončí DPŠ. Keď nastúpil, začal aj adaptačné vzdelávanie. Počas šk. roku 2021/2022 učil: HUV - 2 hodiny, Techniku 8 hodín, dejepis 8 hodín a OBN 4 hodiny. Išlo vlastne o zástup. 31.05.2022 ukončil DPŠ základný modul - pedagogický kompetenčný rámec v rozsahu 100 hodín. 30.06.2023 ukončil aj adaptačné vzdelávanie Potom v tomto šk. roku 2022/2023 učí až 7 predmetov: dejepis 2 hodiny, obn 2 hodiny, techniku 10 hodín, informatiku 3 hodiny, angličtinu 3 hodiny, tel. výchovu 2 hodiny a ATH 1 hodinu. A teraz 27.05.2023 urobil štátnicu z anglického jazyka B2 a 2.6.2023 ukončil DPŠ rozširujúci model.
Viem, je to dosť komplikované, ale prosím Vás o stanovisko ako mal byť a teraz má byť zaradený tento zamestnanec. Veľmi pekne Vám ďakujem.

Maria Pavlikova
Zaradenie pedagogického zamestnanca

Dobrý deň,
pravdepodobne nostrifikáciu ešte nemá, aj keď je kvalifikovaný na geografiu, ale zákon je zákon. Váš učiteľ učí nekvalifikovane okrem anglického jazyka. Tomu zodpovedá 6. platová trieda. Ak od prvého pracovného pomeru v školstve neuplynula doba štyroch rokov, ešte stále by mu plynula podmienka podľa § 83 ods. 1 a ods. 4 zákona č. 138/2019 Z. z. Otázka je, či mu niekto dal podmienku a druhá otázka, na ktorý predmet by mal získať kvalifikáciu, aby aspoň 10 hodín učil kvalifikovane.

Marika07
Zaradenie pedagogického zamestnanca

Áno, podmienku sme mu dali a od septembra by mal mať učiť nejakých 13 hodín týždenné a tým pádom ho môžeme od septembra zaradiť do 7. platovej triedy?

Maria Pavlikova
Zaradenie pedagogického zamestnanca

Dobrý deň,
dovolím si zopakovať, že doba štyroch rokov na splnenie kvalifikačného predpokladu sa počíta u všetkých aj predchádzajúcich zamestnávateľov.

Marika07
Zaradenie pedagogického zamestnanca

Dobrý deň, a teda ak tento zamestnanec teraz urobil štátnicu z ANj B2 a učí u nás 3 hodiny anglického jazyka, môžem ho zaradiť do 7 platovej triedy? Ešte raz ďakujem za odpoveď

Maria Pavlikova
Zaradenie pedagogického zamestnanca

Dobrý deň,
do 7. platovej triedy zaradíte Vášho učiteľa v prípade, že mu plynie podmienka na získanie kvalifikačného predpokladu a nie na základe štátnice z anglického jazyka. Za štátnicu mu priznáte príplatok za profesijný rozvoj podľa § 14e zákona č. 553/2003 Z. z. Čítali ste moje odpovede?

Zdenka Mokra
výpočet príplatku za profesijný rozvoj

Dobrý deň, prosím Vás, profesijný príplatok 6% + 6% sa vypočíta z platovej triedy v závislosti od dĺžky započítanej praxe alebo iba zo základnej platovej tarify 0 a platovej triedy. Ďakujem za odpoveď.

Zdenka Mokra
výpočet príplatku za profesijný rozvoj / Opravujem/

Dobrý deň, prosím Vás, profesijný príplatok 6% + 6% sa vypočíta z platovej triedy a z platovej tarify v závislosti od dĺžky započítanej praxe alebo iba zo základnej platovej tarify 0 a platovej triedy. Ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
výpočet príplatku za profesijný rozvoj

Dobrý deň,
príplatok za profesijný rozvoj sa vypočíta z platovej triedy platovej tarify a pracovnej triedy, do ktorej je pedagogický zamestnanec zaradený. Žiadne zvýšenie zákon neuvádza a všetci pedagogickí zamestnanci, ktorí sú v rovnakej platovej triede ho majú rovnaký bez ohľadu na roky praxe.