2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
zustisovec
Zaradenie pedag.zamestnanca v ZUŠ

Dobrý deň, prosím o informáciu do ktorej platovej triedy zaradiť samostatného pedag.zamestnanca v našej ZUŠ od 1.9.2021? Zamestnanec pracuje na skrátený prac.úväzok spolu 14hod.priamej vyučovacej činnosti. Z toho učí nasledovné nástroje 8hod. husle, 3hod. klavír a zbytok hodín má komornú hru a pod.
Ukončené vzdelanie:
a) vysokoškolské vzdelanie ukončené titl. Ing. na Elektrotechnickej fakulte VŠ technickej - odbor technická kybernetika,
b) vysokoškolské vzdelanie ukončené titulom Mgr. v odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov so špecializáciou hudobná a estetická výchova,
c) doktorandské štúdium obhájené dizertačnou prácou ,,Progresívne chápanie inštrumentálnych činností v hudobnej výchove na základnej škole s titulom PhD.
d) vyššie odborné vzdelanie ukončené /konzervatórium/ Absolventským diplomom v študijnom odbore Hudba - hra na husliach, viole, violončele, kontrabase, harfe, gitare a cimbale.

Vopred Vám ďakujeme.

Maria Pavlikova
Zaradenie pedag.zamestnanca v ZUŠ

Kvalifikačné predpoklady pre učiteľov ZUŠ sú uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., príloha č. 1, 1. diel, V. časť. Ak si pozriete vyhlášku, zistíte, že jednotlivé vzdelania sú usporiadané podľa rokov ukončenia štúdia. Ja nemám ako určiť plnenie kvalifikačných predpokladov Vášho učiteľa.