6 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
personalista77
Zaradenie ped.zamestnanca- učiteľ náboženstva

Dobrý deň pani Pavlíková,
prosím o radu ako zaradiť a započítať prax ped.zamestnanca - učiteľa náboženstva.

Pán farár má nasledovné vzdelanie : Univerzita Komenského v Bratiislave, rok ukončenia 1999, štud.odbor katolícka teológia - 6 ročné štúdium, na vysvedčení o štátnej skúške má aj okrem iného pedagogika, ....

Zamestnaný je od roku 1999 Rím.kat.cirkev ako kaplán, neskôr farár vo farnosti a tento prac.pomer stále trvá.

Pán farár učil náboženstvo na rôznych základných a stredných školách od roku 1999 do roku 2014, myslím si, že vždy to bola len dohoda, nakoľko v čestnom vyhlásení uvádza obdobia od 1.9. do 30.6. rpíslušného roku.
U nás učil náboženstvo od roku 2014 vždy len na dohodu o prac.činnosti , vždy mal dohodu od 1.9. do 30.6. daného roku vždy to bolo len 10 mesiacov. Od 1.9.2021 sme s ním uzatvorili pracovný pomer, založený pracovnou zmluvou. Môžem započítanú prax počítať od roku 1999 ako kaplán, farár ?

Alebo mám počítať len od vtedy ako začal učiť náboženstvo na školách? Môžem brať do úvahy aj učenie náboženstva na dohodu o pracovnej činnosti? Nikde to nemáme ošetrené vo vnútornom predpise.

Môžem ho zaradiť do 7. plat.triedy ako samostatný ped.zamestnanec?

Ďakujem.

Maria Pavlikova
Zaradenie ped.zamestnanca- učiteľ náboženstva

Pán farár je kvalifikovaný na vyučovanie náboženstva, ale asi nemá DPŠ a podľa § 9 ods. 2 zákona č. 138/2019 Z. z. poverenie príslušnej cirkvi. Riešilo sa to dohodou o prácach mimo pracovného pomeru, kde sa to asi nevyžadovalo. Vyhláška MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., príloha č. 1, 1. diel, III. časť 16. bod. Prácu kaplána a farára mu môžete započítať. Predpokladám, že činnosť farára vykonáva aj počas dohôd na školách, tak mu nebudete započítavať prax duplicitne. Prácu na dohodu (počet hodín týždenne) by ste museli prepočítať na plný úväzok. Môžete prax na dohodu evidovať ako pedagogickú prax, ale pre zvýšenie platovej tarify mu započítajte celú prax. Túto oblasť si dajte do vnútorného predpisu.

personalista77
Zaradenie ped.zamestnanca -učiteľ náboženstva

Ďakujem pekne. DPŠ nemá, budem od neho žiadať poverenie cirkvi. Prácu kaplána,farára mu môžem započítať v plnom rozsahu? Môžem ho zaradiť do 7.plat.triedy?
Ďakujem

Maria Pavlikova
Zaradenie ped.zamestnanca -učiteľ náboženstva

Aj započítanie praxe máte mať upravené vo vnútornom mzdovom predpise. Mať vnútorný mzdový predpis, kde sú opísané paragrafy zo zákona, často neaktuálne, nemá význam. Nevyčítam to Vám, ale tie vnútorné mzdové predpisy sú veľmi často len škoda papiera. Prax kaplána a farára mu môžete započítať plne. Ak sa k tomu postavíte tak, že ide o prvý pracovný pomer v školstve, tak môžete využiť § 83 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. Ale čo s adaptačným. Asi by bolo vhodné aspoň 3 - 4 mesiace. Tam by bola 6. platová trieda a následne 7. platová trieda. Ale je chválihodné, že uvažujete tak ako dať veci do poriadku.

Monika111
Zaradenie ped.zamestnanca -učiteľ náboženstva

Dobrý deň, pani Pavlíková mám ten istý problém so zaradením kňaza na vyučovanie náboženstva. Vzdelanie podľa Vyhlášky 1/2020 získal podľa predpisov účinných do 31.03.2002 na teologickej /bohosloveckej/ fakulte. Nemá DPŠ, podľa 437/2009 v časti V. bod 31 to ani nepotreboval. Vo Vyhláške 1/2020 v prílohe 1, časť III. v bode 66 je uvedené: 66 náboženská výchova alebo náboženstvo /študijný odbor, ktorý nie je zameraný na učiteľstvo a je
uskutočňovaný inou ako bohosloveckou fakultou/doplňujúce pedagogické štúdium na bohosloveckej fakulte.
Chápem to dobre, že ak získal vzdelanie do 31.3.2002 /rok 1993/, má bohosloveckú - teologickú fakultu, tak je kvalifikovaný aj bez DPŠ a DPŠ nepotrebuje? Taktiež doteraz učil len na dohody o vykonaní práce. Zaradím ho ako samostatného PZ do 7. PT?

Maria Pavlikova
Zaradenie ped.zamestnanca -učiteľ náboženstva

Vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. je to tak napísané ako uvádzate. Tak snáď je to dobre. Vyžiadajte si však v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 138/2019 Z. z. poverenie podľa vnútorných predpisov príslušnej registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti.